Strona główna

Strona 1 z 49  > >>

cze 27, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

  KOMUNIKAT PRASOWY 41

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Wiesławowi S

 KOMUNIKAT PRASOWY 41

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Wiesławowi S. [57l.], któremu przedstawiono 5 zarzutów związanych z doprowadzeniem do poddania jednej małoletniej poniżej 15 roku życia innej czynności seksualnej, prezentowaniem treści pornograficznych i udostępnieniem przedmiotów mających taki charakter dwóm małoletnim poniżej 15 roku życia oraz prezentowanie wykonania czynności seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego 2 małoletnim poniżej 15 roku życia. Do zarzucanych podejrzanemu czynów dochodziło w miejscu jego zamieszkania.

Za zarzucane Wiesławowi W. czyny grozi kara pozbawiania pozbawienia wolności do lat 12 i do lat 3.

Wobec Wiesława S. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował tymczasowe aresztowanie.

cze 27, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

  KOMUNIKAT PRASOWY 40

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Wyszkowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Lidii Beacie M.

 KOMUNIKAT PRASOWY 40

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Wyszkowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Lidii Beacie M. (l.51), której zarzucono dopuszczenie się łącznie 3 przestępstw dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej w Przychodni Przyszpitalnej w  W. ( art. 228§ 1k.k.) oraz 2 przestępstw dotyczących fałszowania i posłużenia się dokumentacją lekarską ( art. 270 § 1k.k.) w celu przyspieszenia zarejestrowania pacjentów do lekarza specjalisty.

Za zarzucane Lidii Beacie M. czyny z art. 228§ 1k.k. i art. 270 § 1k.k. grozi odpowiednio kara pozbawienia wolności do lat 8 i do lat 5.

cze 26, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

   Ostrołęka, dnia 26 czerwca  2017r.

PO VII WB 262.18.2017

Rej. zam. 15 .2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  remontu okiennego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

  Ostrołęka, dnia 26 czerwca  2017r.

PO VII WB 262.18.2017

Rej. zam. 15 .2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  remontu okiennego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych okiennego systemu oddymiania klatki schodowej budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 – dostawa, montaż i uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej,  zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez firmę WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o., ul. Prosta 7,
07-410 Ostrołęka. Na wniosek zainteresowanego Wykonawcy Zamawiający przekaże projekt budowlany drogą elektroniczną.

II.                 Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III.              Warunki wymagane od Wykonawców:

¾       dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji, wykazanie się odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uprawnieniami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznymi
o specjalności
w zakresie instalacji elektrycznej;

¾       dołączenie zaświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa;

¾       wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu robót  budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (załącznik  nr 2).

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

 

IV.              Kryteria wyboru ofert:       

           cena – waga 90%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                   C najn.

        Co =  ------------- x 90

                    C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          -  cena badanej oferty.

 

                     okres gwarancji – waga 10%

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, w trakcie której wykonywane będą w ramach ceny oferty przeglądy okresowe. Dłuższy okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę będzie punktowany wg poniższych zasad:

36 miesięcy – 10 pkt

30 miesięcy – 5 pkt

24 miesięcy - 0 pkt

 

Oferta Wykonawcy deklarującego okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy zostanie odrzucona.

 

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych
z powyższych kryteriów.

 

V.                Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty bądź faksem.

 

VI.              Termin i miejsce składania ofert: do 03 lipca 2017r. osobiście
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem /29/ 767 07 40.

 

VII.           Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 30.09.2017r. ( przy czym prace budowlane w budynku wykonane będą nie dłużej niż 1 miesiąc).

 

VIII.        Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

IX.              Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

X.                Zamawiający zastrzega, iż projekt budowy może być wykorzystany jedynie do wyceny robót w niniejszym postępowaniu. Jest to materiał poufny i nie wolno udostępniać go osobom trzecim i wykorzystywać w innym celu niż wskazany.

 

 

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Wykaz usług

3.      Wzór umowy

4.      Przedmiar robót

 

cze 20, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 KOMUNIKAT PRASOWY 39

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Czesławowi C

 KOMUNIKAT PRASOWY 39

 

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Czesławowi C., któremu przedstawiono zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Podczas zdarzenia z dnia 10 czerwca 2017r. używał wobec funkcjonariuszy siekiery, rzucał w nich metalowymi garnkami oraz szklanymi słoikami. Jeden z policjantów doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrój zdrowia na czas poniżej 7 dni. Wobec Czesława C. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował tymczasowe aresztowanie. 

cze 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

  Ostrołęka, dnia  13 czerwca 2017 roku

 

PO VII WB 262.16.2017

Rej. zam.13.2017                                                                                              

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku  oraz poza jej obszarem.

            

 Ostrołęka, dnia  13 czerwca 2017 roku

 

PO VII WB 262.16.2017

Rej. zam.13.2017                                                                                              

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku  oraz poza jej obszarem.

 

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług

Lp

Rodzaj usługi

liczba

1

Przygotowanie zwłok do transportu/przekazania
- łączny koszt wniesienia i wyniesienia zwłok do/ z samochodu (należy uwzględnić  koszt włożenia zwłok do worka, przeniesienia ich oraz wszelkie materiały i inne koszty nie wymienione  a konieczne do prawidłowego wykonania usługi)- ryczałt

100

2

Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy

7587

3

Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- ryczałt

8

4

Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-ryczałt

UWAGA: zwłoki przechowywane są średnio od 2 do 3 dni

67

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

 

2.      Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.

3.      Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4.      Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5.      Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6.      W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

¾    przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,

¾    dojazd na miejsce zdarzenia,

¾    odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu
i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).

¾    włożenie zwłok do worka,

¾    przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,

¾    włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,

¾    przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,

¾    zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,

¾    przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,

¾    nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),

¾    pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane
w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę,

¾    zapewnienie  niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu.

¾    zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok.

 

7.      Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

 

II.                 Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III.              Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a)      wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania  zwłok
jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia,

w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty
z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok (załącznik nr 2);

b)      dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

 

IV.              Kryteria wyboru ofert:

           Cena- waga 80%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                 


                   C najn.

        Co =  ------------- x 80

                    C of

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of    -  cena badanej ofert


 Jakość- waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:

 

- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %

10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”

5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”

0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%

10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”

5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”

0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

 

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych
z powyższych kryteriów.

 

V.                Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI.             Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII.           Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do 16 czerwca 2017r.  do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII.        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX.             Termin i miejsce składania ofert:  do 21 czerwca 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a

¾    osobiście,

¾    za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

¾    pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,

¾    faksem na nr 29 767 07 40.

X.                Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2017r.  do 31 sierpnia 2018r.

XI.             Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

 

 

 

Załączniki:

1.       załącznik 1 (docx)

2.       załącznik 2 (pdf)

 

 

Strona 1 z 49  > >>Następna strona: Status prawny