Strona główna

Strona 1 z 30  > >>

wrz 27, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, 27 września 2016r.

PO III G 25. 30.2016

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuje zmienia treść §1 pkt. 3  załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, 27 września 2016r.

PO III G 25. 30.2016

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuje zmienia treść §1 pkt. 3  załącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

„Ww. urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wydzierżawiającego do prokuratur okręgu ostrołęckiego tj.:

- Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, ul. Rejtana 4- 3 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. B. Prusa 2- 2 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7- 2 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6- 2 szt.
- Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 2 – 1 szt.
- Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – 4 szt.

w terminie pozwalającym ich użytkowanie od dnia 22 października 2016r. Protokół przekazania i instalacji stanowi zał. nr 1 do umowy.”

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

wrz 27, 2016
Kategoria: Listy gończe

   

 Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Zdzisław Wojtczuk

 

   

Imię i nazwisko:

Zdzisław Wojtczuk 

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Czesław

Data i miejsce urodzenia:

07 listopada 1950r., Sokołów Podlaski

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

05-092 Łomianki, ul. Szkolna 29

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1Ds 921/09  Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce

 

wrz 27, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

 PROKURATURA OKRĘGOWA
        w Ostrołęce

Ostrołęka, 27 września 2016r.

PO III G 25.30.2016

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,  w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
        w Ostrołęce

Ostrołęka, 27 września 2016r.

PO III G 25.30.2016

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce,  w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością skanowania 45 kopii/ minutę A4 mono?

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wydajnością skanowania  niższą niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:
Czy proponowane kopiarki mogą być poleasingowe?

Odpowiedź 2:
Tak. Zamawiający wymaga jedynie, aby oferowane urządzenia były sprawne przez okres trwania umowy. 

          Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Wyjaśnienia.pdf

 

wrz 23, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 29


          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w okresie od 02 września 2016r. do 03 września 2016r. pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem...

 

Komunikat Prasowy 29

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w okresie od 02 września 2016r. do 03 września 2016r. pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem Sebastiana W. tj. o czyn z art. 189 § 3 kk. i in., oraz w sprawie zaistniałego w nocy z 01/02 września  2016r. zmuszania Ewy B. do określonego zachowania, tj. o czyn z art. 191 § 1 kk. W jego toku zatrzymano trzech mężczyzn – Artura Krzysztofa J., Bolesława O. i Alberta K., którym przedstawiono zarzuty, iż:
          - w okresie od 2 września 2016r. do 3 września 2016r. w rejonie M. działając wspólnie i w porozumieniu, pozbawili wolności ze szczególnym udręczeniem powodując u niego szereg obrażeń ciała, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała poniżej 7 dni w myśl art. 157§ 2kk., czym narażali go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 189 § 3kk. i art. 158§ 1 kk. i art. 191§ 1 kk. w zw. z art. 11§ 2 kk.
          Ponadto Arturowi Krzysztofowi J. przedstawiono trzy inne zarzuty:zmuszania Ewy B. do określonego zachowania w postaci zaniechania zawiadomienia policji o przestępstwie, tj. o czyn z art. 191§ 1kk., uszkodzenia ciała Ewy B., tj. o czyn z art. 157§ 2kk., a także wcześniej zaistniałych gróźb karalnych na szkodę Sebastiana W. tj. o czyn z art. 190 § 1kk.
Postanowieniem z 07 i 08 września 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania (wobec Artura Krzysztofa J. i Bogusława O.) oraz 2 miesięcy od dnia zatrzymania (wobec Alberta K.).

 

wrz 23, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia  23  września 2016r.

PO III G 25.30.2016
Rej. zam. 20.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

 

Ostrołęka, dnia  23  września 2016r.

PO III G 25.30.2016
Rej. zam. 20.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 14 szt. kserokopiarek w:

1. Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – 4 szt. 
2. Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce – 3 szt.
3. Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Maz. – 2 szt.
4. Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu – 2 szt. 
5. Prokuraturze Rejonowej Pułtusku – 2 szt.
6. Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie – 1 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

Stan techniczny kopiarek powinien umożliwić ich sprawne funkcjonowanie przez okres trwania umowy. 

Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną proponowanego sprzętu.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- aktualne uprawnienie do odbioru odpadu (opakowań po zużytych tonerach) lub umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru i utylizacji;
- w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo;
- akceptacja projektu umowy.

IV. Kryteria wyboru ofert: 
          cena oferty – waga  80  %

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of          -  cena badanej oferty.

          Termin realizacji dostawy tonerów do dzierżawionych urządzeń  – waga 20%

a) dostawa następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-20 pkt.
b) dostawa w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-10 pkt.
c) dostawa w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania- 0 pkt.

Oferta wykonawcy oferującego dostawę tonerów do dzierżawionych urządzeń w terminie dłuższym niż 3 dni robocze zostanie odrzucona.

V. Wykonawcy mogą kierować pytania dot. niniejszego postępowania na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl do dnia 26.09.2016 r. 

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub faksem na formularzu  oferty stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami. 

VII. Termin i miejsce składania ofert: do 30.09.2016 r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35 (III piętro), fax  29 767 07 70.

VIII. Termin realizacji: od 22 października 2016 do 31 lipca 2018r.

IX.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

      Dorota Łada

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Projekt umowy.docx
3. Zapytanie ofertowe i załączniki.pdf

 

Strona 1 z 30  > >>Następna strona: Status prawny