Strona główna

Strona 1 z 54  > >>

sie 23, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.26.2017
Rej. zam.22.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 16 sierpnia 2017 roku  w przedmiocie dostawy pudeł z tektury litej...

 

PO VII WB 262.26.2017
Rej. zam.22.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 16 sierpnia 2017 roku  w przedmiocie dostawy pudeł z tektury litej, bezkwasowej do poszczególnych  jednostek  prokuratury okręgu ostrołęckiego  informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy Best Office sp.j., ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka, która w wyznaczonym kryterium uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce
     
Dorota Łada

 

Informacja o wyborze.pdf

sie 22, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.17.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku” informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2017 roku o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert.

 

 

 

PO VII WB 262.17.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku” informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2017 roku o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert.
          Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
Część I Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Ostrołęce 579 762,91 zł
Część II Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej 104 112,03 zł
Część III Prokuratura Rejonowa w Pułtusku 116 270,83 zł
Część IV Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie 111 510,79 zł
          W wyznaczonym terminie do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły nw. oferty:

Nr oferty

Wykonawca
Cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
1

Biuro Ochrony Mienia
i Osób Albatros
ul. Reutta1/15

06-400 Ciechanów
Część I:
441269,04 zł
Część II:
91022,56 zł
Część III:
77621,48 zł
Część IV:
82232,51 zł
24 miesiące
(zgodnie z treścią ogłoszenia)
nie dotyczy
do 30 dni od daty doręczenia faktury
2

MM Service Monitoring Sp. z o.o.

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów
Część I:
515990,32 zł
Część II:
98328,43 zł
Część III:
106091,82 zł
Część IV:
110787,97 zł
j.w.
j.w.
j.w.
3

RR Security
Grupa Sp z o.o.
ul. Warecka 9/55
00-034 Warszawa

Część I:
513087,18 zł
Część II:
100559,79 zł
Część III:
106132,81 zł
Część IV:
107299,44 zł
j.w.
j.w.
j.w.
4
Stekop S.A.
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
 
Część I:
549731,23 zł
Część II:
116603,36 zł
Część IV:
92174,18 zł
j.w.
j.w.
j.w.
5

Agencja Ochrony Osób i Mienia Grom Sp z o.o. ul. Jagiellońska 46

10-273 Olsztyn
Część I:
542699,34 zł
Część II:
102464,12 zł
Część III:
109282,86 zł
Część IV:
109187,74 zł
j.w.
j.w.
j.w.
6

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Hubert Zaorski
ul. Kilińskiego 29
07-410 Ostrołęka

Część I:
530573,03 zł
Część II:
116064,71 zł
Część III:
130337,66 zł
Część IV:
131179,08 zł
j.w.
j.w.
j.w.

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

 

sie 18, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII  WB 262.17.2017

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII  WB 262.17.2017

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Wyjasnienie tresci 18 08 2017.docx
Wyjasnienie tresci 18 08 2017.pdf

sie 16, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.26.2017
Rej. zam.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pudeł archiwizacyjnych.

 

PO VII WB 262.26.2017
Rej. zam.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pudeł archiwizacyjnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa pudeł z tektury litej bezkwasowej do poszczególnych jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego- szczegółowy opis zawarty został w formularzu ofertowym.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert: cena – waga  100 %
           C najn.
Co =  ------------- x 100
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V. Termin i miejsce składania ofert: do 22 sierpnia 2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem /29/ 767 07 40.

VI. Termin realizacji zamówienia: do 08 września 2017r.

VII. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

VIII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie.pdf

 

sie 16, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII  WB 262.17.2017

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

 

PO VII  WB 262.17.2017

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie :
Czy Wykonawca może skorzystać z podwykonawstwa w ramach udzielenia wsparcia grupą interwencyjną przy ochronie obiektów Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuratur Rejonowych?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (str. 4 ogłoszenia o zamówieniu) Wykonawca może realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy tylko w zakresie grup interwencyjnych oraz usługi odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Wyjaśnienie treści.pdf

Strona 1 z 54  > >>Następna strona: Status prawny