Strona główna

Strona 1 z 45  > >>

kwi 25, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PO VII WB  262.13.2017
Rej. Zam. 11.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

           Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

 

 

PO VII WB  262.13.2017
Rej. Zam. 11.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

           Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi profilaktycznych badań lekarskich w okresie od 12 maja 2017 roku do 30 marca 2020 roku pracowników:

          Część IV: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich oraz konsultacje specjalistyczne, polegające na: 

a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych, 
b) profilaktycznej opiece zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy obejmującej: 

- badania lekarskie mające na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w sytuacji zgłoszenia przez pracownika potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, w tym kontrolne profilaktyczne badanie okulistyczne pracownika w przypadku pogorszenia wzroku pracownika, 
- badania w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika,

c) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych, stwierdzających: - brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, lub - przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy, 
d) przeprowadzanie badań pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym.

Pod pojęciem pracownika Zamawiający rozumie osoby przyjmowane do pracy, zleceniobiorców, stażystów oraz pracowników.

Podane w tabeli liczby służą jedynie do porównania ofert. Zamawiający zapłaci za faktycznie zlecone przez lekarza medycyny pracy i wykonane badania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  za niezrealizowane badania Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

1) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru ZOZ (w zakresie części dotyczącej przedmiotu zamówienia)- oświadczenie;
2) posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych w zakresie prowadzanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)- oświadczenie;
3) dołączenie do oferty aktualnego cennika usług medycznych z zakresu medycyny pracy;
4) zatrudnianie co najmniej jednego lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych;
5) wykonanie badań (konsultacji) w miejscowości będącej siedzibą danej jednostki prokuratury.

IV. Kryteria wyboru ofert: cena ofert – 100 %
     Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                    C najn.
        Co =  ------------- x 100
                    C of

gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of          -  cena badanej oferty.

V. Sposób i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka;
- poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ;
- faksem na nr 29 767 07 40 .

na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.

VI. Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 04 maja 2017r w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34 (III piętro).

VII. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania, ew. uwagi należy kierować faksem na nr 29 767 07 40 lub pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl do godz. 11:00, 28 kwietnia 2017r.

VIII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Termin obowiązywania umowy: od 12 maja 2017r. do 30 marca 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy.

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe i zalaczniki Pultusk.pdf

 
kwi 25, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PO VII WB  262.11.2017
Rej. Zam. 9.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego informuję, iż wybrano oferty nw.  Wykonawców:

 

 

PO VII WB  262.11.2017
Rej. Zam. 9.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego informuję, iż wybrano oferty nw.  Wykonawców:
          W części I: pracownicy Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ZOZ  Celmed, ul. I AWP 22,  07-410 Ostrołęka.Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz w wyznaczonym kryterium oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.Pozostali wykonawcy uzyskali:Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka: 91 pkt.
          W części II: pracownicy Prokuratury Rejonowej w Ostrowi MazowieckiejSPZ ZOZ, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz w wyznaczonym kryterium oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.
          W części III: pracownicy Prokuratury Rejonowej w PrzasnyszuSPZ ZOZ, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz w wyznaczonym kryterium oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.
          W części V: pracownicy Prokuratury Rejonowej w WyszkowieSPZ ZOZ ul. Komisji edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków.Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz w wyznaczonym kryterium oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.
          W części IV nie złożono oferty wobec czego postępowanie w tym zakresie zostało unieważnione.  

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

 

Informacja o wyborze i uniewaznieniu.pdf

kwi 21, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 24

 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 16 kwietnia 2017r. w msc. J, w którym śmierć poniósł Sylwester Z., tj. o czyn  z art. 177§ 2k.k. W dniu 18 kwietnia 2017r. przedstawiono zarzuty Danielowi S. tego, że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 24

 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 16 kwietnia 2017r. w msc. J, w którym śmierć poniósł Sylwester Z., tj. o czyn  z art. 177§ 2k.k. W dniu 18 kwietnia 2017r. przedstawiono zarzuty Danielowi S. tego, że:

1. w dniu 16 kwietnia 2017r. w msc. J. gm. Baranowo umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 19 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) w ten sposób, iż znajdując się w stanie nietrzeźwości określonym na poziomie 0,86 mg/l, 0,81 mg/l oraz 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował samochodem osobowym nie dostosowując prędkości pojazdu, taktyki i techniki jazdy do panujących warunków drogowych w następstwie czego na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w ogrodzenie w następstwie czego doszło do dachowania pojazdu w wyniku czego pasażer pojazdu Sylwester Z. doznał obrażeń ciała w postaci: wielokrotnych złamań kości pokrywy i podstawy czaszki, rozerwania opon mózgowych i mózgu, krwawienia śródkomorowego i śródmózgowego rozerwania móżdżku i pnia mózgu, rozerwania przysadki mózgowej, złamania kości nosa, złamania kości szczękowych, które to obrażenia skutkowały zgonem Sylwestra Z., tj. o czyn z art. 177§ 2k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.

2. w dniu 16 kwietnia 2017r. w msc. J gm. Baranowo kierował samochodem osobowym po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości określonym na poziomie 0,86 mg/l, 0,81 mg/l oraz 0,83 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178 a § 1k.k.

          W dniu 19 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Daniela S., środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy tj. do dnia 16 lipca 2017 roku do godz. 6.30.

kwi 19, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PO VII WB 262.11.2017

Wyjaśnienie treści zaproszenia

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

 

 

PO VII WB 262.11.2017

Wyjaśnienie treści zaproszenia

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:
W kolumnie 2 pkt. 5 widnieje wpis badania psychologiczne. Proszę o wyjaśnienie, jakie badania Państwo mają na myśli: badania psychologiczne kierowców kat. B, kierowców zawodowych, operatorów lub inne?

Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli badania psychologiczne, konsultacje na które lekarz może skierować pracownika narażonego na zagrożenia wynikające z pracy na stanowisku decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością (narażonego na niekorzystne czynniki psychospołeczne).

          Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy 
      w Ostrołęce

 

Wyjaśnienie.pdf

 

kwi 14, 2017
Kategoria: Oferty pracy

 

PO IV WOS 1111.1.2017 

KOMUNIKAT 

 

          Działając na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu: 

 

 

PO IV WOS 1111.1.2017 

KOMUNIKAT 

 

          Działając na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu: 

I. do zatrudnienia na stanowiskach asystentów w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowani zostali: 
1/ Pani Wysocka Jessica, która uzyskała łącznie 44 punkty, 
2/ Pani Bziukiewicz Karolina, która uzyskała łącznie 43 punkty, 

II. w do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zakwalifikowany został: 
1/ Pan Warchala Adam, który uzyskał łącznie 42 punkty. 

III. nie sporządzono rezerwowej listy kandydatów. 

 

Prokurator Okręgowy
     Dorota Łada

 

Strona 1 z 45  > >>Następna strona: Status prawny