Strona główna

Strona 1 z 70  > >>

gru 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

  Ostrołęka, 14.12.2018 r.

PO VII WB 262.34.2018

Rej. zam. 29.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę wykonawcy

 Ostrołęka, 14.12.2018 r.

PO VII WB 262.34.2018

Rej. zam. 29.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę wykonawcy

Mimar  Maria Głębocka, ul. Małkińska 53, 07-300  Ostrów Mazowiecka

która spełnia warunki postawione przez zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:

w kryterium cena 80,00 pkt.

w kryterium termin dostawy 20 pkt.

łącznie przyznano 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy otrzymali:

Best Office, ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka

w kryterium cena 78,21 pkt

w kryterium termin dostawy 20 pkt.

łącznie przyznano 98,21 pkt.

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

Dorota Łada

załącznik

gru 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

   Ostrołęka,  14.12. 2018 roku

  PO VII WB 262.35.2018

Informacja

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 11.12.2018 r. nr jw. na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  wykonawcy

  Ostrołęka,  14.12. 2018 roku

  PO VII WB 262.35.2018

Informacja

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 11.12.2018 r. nr jw. na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  wykonawcy

 

w części I: Alltech, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.

w części II: Alltech, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Centrum Informatyczne PolSoft, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa: 85,31 pkt.

w części III: Alltech, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Display Media, ul. Owocowa 6 a, 05-090 Raszyn: 73,16 pkt.

  załącznik

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

Dorota Łada

 

gru 13, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO VII WB 262.35.2018

Informacja

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11.12.2018 r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, uprzejmie informuję, iż w załączniku nr 2  dokonano zmiany treści poprzez przeniesienie opisu technicznego monitorów ekranowych (pkt. 6 i 7) z części III do części I.

 PO VII WB 262.35.2018

Informacja

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11.12.2018 r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, uprzejmie informuję, iż w załączniku nr 2 dokonano zmiany treści poprzez przeniesienie opisu technicznego monitorów ekranowych (pkt. 6 i 7) z części III do części I.

 

Uprzejmie informuję, iż treść zapytania ofertowego oraz formularza pozostaje bez zmian.

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

Dorota Łada

            Załącznik

gru 11, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

 PO VII WB 262.34.2018

Rej. zam.29.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 

I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

PO VII WB 262.34.2018

Rej. zam.29.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 

I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

II.            Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.            Kryteria wyboru ofert:

 cena – waga  80 %

 

           C najn.

Co =  ------------- x 80

             C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          - cena badanej oferty.

 

    termin realizacji dostawy– waga 20%

następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt

od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt

od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

 

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

 

IV.            Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V.            Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00 do dnia 14.12.2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a, nr fax 29 767 07 40, email: bpakula@prokuratura.ostroleka.pl

VI.            Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VII.            Termin realizacji: do 31 grudnia 2019 r.

VIII.            Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 

Dorota Łada

Załącznik 1

Załącznik 2

gru 11, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO VII WB 262.35.2018

Rej. Zam.30.2018                                                                        

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego  do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy 
ul. Kościuszki 19.

I.          Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Prokuratury Okręgowej 
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

 PO VII WB 262.35.2018

Rej. Zam.30.2018                                                                        

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego  do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy
ul. Kościuszki 19.

I.          Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Prokuratury Okręgowej
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

część I: Dostawa stacji roboczych, monitorów i oprogramowania.

część II: Dostawa notebooków

część III: Dostawa drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego i pozostałych akcesoriów komputerowych

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

II.       Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

III.    Warunki wymagane od Wykonawców:

¾  ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

¾  do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

IV.         Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Obliczenie punktów:

Kryterium cena- waga 100%

                       C najn.

        Co =  ------------- x 100

                       C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of         -  cena badanej oferty.

 

V.           Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI.         Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można składać do godz. 11:00
w dniu 12 grudnia 2018 r. na adres email
bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem na nr 29 767 07 40.

VII.      Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VIII.   Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00 w dniu 14 grudnia 2018 r.

¾       osobiście w Prokuraturze Okręgowej w   Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37 a (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,

¾       pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,

¾       faksem na nr 29 767 07 40.

IX.         Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2018r.

X.           Warunki płatności: do 28 grudnia 2018 r.

XI.         Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 Dorota Łada

Załącznik 1

Załącznik 2

Strona 1 z 70  > >>Następna strona: Status prawny