Strona główna

Strona 1 z 28  > >>

cze 30, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
         w Ostrołęce

Ostrołęka, 30 czerwca 2016r.

PO III G 25.20.2016

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia,  w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
         w Ostrołęce

Ostrołęka, 30 czerwca 2016r.

PO III G 25.20.2016

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia,  w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości braku obiektów w jednej z podanych przez Państwa lokalizacji - Przasnyszu.

Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza możliwość braku obiektów w miejscowościach Przasnysz i Ostrów Mazowiecka, jednakże wymaga, aby Wykonawca umożliwił korzystanie z co najmniej 2 obiektów w ww. miejscowościach w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2:
Czy umowa może być zawarta na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia jej trwania w cyklach półrocznych? 

Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na okres 6 miesięcy z możliwością jej przedłużenia do 12 miesięcy.

Pytanie 3:
Czy jedynym, wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu? 

Odpowiedź 3:
Weryfikacja użytkownika w obiektach odbywać się będzie na podstawie okazania karty sportowej imiennej i ewentualnie potwierdzeniu tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja uczniowska). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia podpisu przez użytkownika na liście. W przypadku dzieci poniżej wieku szkolnego weryfikacja możliwa jest na podstawie okazania imiennej karty sportowej dziecka.

Pytanie 4:
Jaką kwotę minimalnego dofinansowania miesięcznie przewiduje zamawiający na jednego pracownika?

Odpowiedź 4:
Kwota dofinansowania karty przez pracodawcę jest zależna od ceny karty sportowo-rekreacyjnej i wyniesie 50% lub 75% jej wartości w zależności od dochodu pracownika. Przewiduje się, że minimalna kwota dofinansowania może wynieść około 24-26 zł.

Pytanie 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu płatności faktury z 21 dni do 14 dni.

Odpowiedź 5:
Zamawiający skraca termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury.

Pytanie 6:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu przesyłania wykazu osób przystępujących do programu na 10 dni kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wprowadza się zmiany.

Odpowiedź 6:
Zamawiający zmienia termin przesyłania wykazu osób przystępujących do programu na 10 dni kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wprowadza się zmiany.

          W związku z powyższymi  wyjaśnieniami, zmianie ulega treść zaproszenia do złożenia oferty. 

Punkt III zaproszenia do złożenia oferty w części dot. liczby obiektów otrzymuje brzmienie:  

Liczba obiektów - waga 30%
Wykonawca udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne w Ostrołęce, Pułtusku, Wyszkowie
- w liczbie co najmniej 6 obiektów w każdym z miast  otrzyma 30 pkt,
- w liczbie co najmniej 5 obiektów w każdym z miast  otrzyma 20 pkt,
- w liczbie co najmniej 4 obiektów w każdym z miast  otrzyma 10 pkt,
- w liczbie co najmniej 3 obiektów w każdym z miast  otrzyma  0 pkt,

Dysponowanie mniejszą ilością obiektów niż 3 w każdym z ww. miast skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Punkt VII otrzymuje brzmienie:  

Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przedłuża termin składania ofert do dnia 12 lipca 2016r.

 

           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
         w Ostrołęce

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach.docx
2. Formularz ofertowy – po zmianach
.docx
3. Istotne postanowienia umowy – po zmianach
.docx

Pismo- zmiany.pdf
Zalaczniki po zmianie.pdf

 

cze 27, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 27 czerwca 2016r.

PO III G 25.20.2016
Rej. zam. 9.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia.

Ostrołęka, dnia 27 czerwca 2016r.

PO III G 25.20.2016
Rej. zam. 9.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia.

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.

I. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

II. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- lista obiektów dostępnych w ramach imiennych kart sportowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;
- projekt umowy uwzględniający zapisy istotnych postanowień stanowiących zał. nr 3.

III. Kryteria wyboru ofert:
 Cena- waga 60%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                    C najn.
        Co =  ------------- x 60
                    C of

gdzie:
Co             -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.         -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of           -  cena badanej oferty.

                    Liczba obiektów - waga 30%
Wykonawca udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie

- w liczbie co najmniej 6 obiektów w każdym z miast  otrzyma 30 pkt,
- w liczbie co najmniej 5 obiektów w każdym z miast  otrzyma 20 pkt,
- w liczbie co najmniej 4 obiektów w każdym z miast  otrzyma 10 pkt,
- w liczbie co najmniej 3 obiektów w każdym z miast  otrzyma  0 pkt,

Dysponowanie mniejszą ilością obiektów niż co najmniej 3 w każdym z miast  skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Liczba miesięcznych wejść - waga 10%

- 10 i więcej wejść w miesiącu – 10 pkt
- 9 wejść w miesiącu – 5 pkt
- 8 wejść w miesiącu – 0 pkt

Oferta wykonawcy oferującego mniejszą liczbę wejść w miesiącu zostanie odrzucona.

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksem.

V. Termin i miejsce składania ofert: do 30 czerwca 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, email bpakula@prokuratuta.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40. 

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

VII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Istotne postanowienia umowy

 

Zaproszenie i zalaczniki.pdf

 

cze 22, 2016
Kategoria: Oferty pracy

  Ostrołęka, 2016 – 06 – 22

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Ostrołęka, 2016 – 06 – 22

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Sygnatura PO I K 1113.2.2016

                                                                                                                                

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż w związku z rezygnacją kandydatki Pani Pauliny Goliasz – na stanowisko sekretarki w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce została wybrana Pani Krystyna Zawojek.

 Niniejszy komunikat podlega publikacji  na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl.

Prokurator Okręgowy

                                                                              Dorota Łada

cze 17, 2016
Kategoria: Oferty pracy

Ostrołęka, 2016 – 06 – 17

Komunikat
dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:
sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Sygnatura PO I K 1113.2.2016 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku praktycznego sprawdzianu umiejętności, oceniając w szczególności umiejętności kandydatek dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, którego nabór dotyczył.

 

Ostrołęka, 2016 – 06 – 17

Komunikat
dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:
sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Sygnatura PO I K 1113.2.2016 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku praktycznego sprawdzianu umiejętności, oceniając w szczególności umiejętności kandydatek dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, którego nabór dotyczył.
– na stanowisko sekretarki w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce została wybrana Pani Paulina Goliasz. 

          Niniejszy komunikat podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. 

 

Prokurator Okręgowy

     Dorota Łada

cze 3, 2016
Kategoria: Oferty pracy

  Ostrołęka, 2016 – 06 – 03

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Sygnatura PO I K 1113.2.2016                                                                                                                 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po wstępnej selekcji zgłoszeń na wolne stanowisko pomocnicze: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce do przedstawienia swoich kandydatur podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone następujące osoby:

 Ostrołęka, 2016 – 06 – 03

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Sygnatura PO I K 1113.2.2016                                                                                                                 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po wstępnej selekcji zgłoszeń na wolne stanowisko pomocnicze: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce do przedstawienia swoich kandydatur podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone następujące osoby:

Częścik Bogusława,

Goliasz Paulina,

Mierzejewska Anna,

Rakowiecka Natalia,

Skowrońska Karolina,

Wołosz Małgorzata,

Zawojek Krystyna.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  w dniu 9 czerwca 2016  roku o godzinie 10:00.

Osoby zaproszone powinny zabrać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku wątpliwości kontakt pod nr tel. 29 767 07 28.

 

                                                                       Prokurator Okręgowy

                                                                              Dorota Łada

Strona 1 z 28  > >>Następna strona: Status prawny