Strona główna

lut 13, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa 1050 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 10 ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 5. Papier powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

liczba arkuszy w ryzie 500
kolor biały
gramatura 80±2 g/m2
grubość min. 103 μm
białość min. 161±2 CIE
gładkość 180±50 cm3/min

 

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert: 
    cena – waga  80 %

             C najn.
Co =  ------------- x 80
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji dostawy – waga 20%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V. Termin i miejsce składania ofert: do 16 lutego 2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem /29/ 767 07 40.

VI. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
       w Ostrołęce

       Dorota Łada

1. Formularz ofertowy.docx
2. Wzór umowy.docx

 

 Następna strona: Status prawny