Strona główna

cze 22, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 990 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 10 ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 5. Papier powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

liczba arkuszy w ryzie 500
kolor biały
gramatura 80±2 g/m2
grubość min. 103 μm
białość min. 161±2 CIE
gładkość 180±50 cm3/min

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:
- do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany papier kserograficzny spełnia minimalne wymagania Zamawiającego (specyfikacja, wydruk ze stron producenta, skan opakowania itp.)

IV. Kryteria wyboru ofert:
 cena – waga  90 %

           C najn.
Co =  ------------- x 90
             C of
gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji dostawy– waga 10%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 5 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt
Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem /29/ 767 07 40.

VII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

Zaproszenie i załączniki.pdfNastępna strona: Status prawny