Strona główna

lip 10, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.20.2018
Rej. zam.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4 - „Opis techniczny robót remontowych wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie”.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest użycie produktów wskazanych w ww. opisie. Materiały porozbiórkowe stalowe należy przekazać do recyklingu, pozostałe do utylizacji lub na wysypisko odpadów.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:

  • do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  • do oferty należy dołączyć wykaz robót stanowiący załącznik nr 2 -  o  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlanych polegających na naprawie,  wykonaniu elewacji, naprawie bądź wykonaniu podestu tarasu,
  • kosztorys robót,
  • zapewnienie kierownika budowy (uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej we właściwej OIIB należy przedłożyć przed podpisaniem umowy).

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.
Dołączone do oferty dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

IV. Kryteria wyboru ofert:

cena – waga 70 %

           C najn.
Co =  ------------- x 70
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty

gwarancja – waga 30%

36 miesięcy - 0 pkt.
od 37 miesięcy do 40 miesięcy – 5 pkt.
od 41 miesięcy do 48 miesięcy – 15 pkt.
od 49 miesięcy - 30 pkt.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w dniu 12 lipca 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VII. Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się z miejscem wykonywania robót. Oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym –tel. 29 7670738 w dniach 10-13 lipca 2018 r. w godz. 8:00-15:00.

VIII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 16 lipca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.

IX. Termin wykonania: do 15 października 2018 roku

X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce
      Dorota Łada

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wykaz robót.docx
3. Wzór umowy.pdf
4. Opis techniczny.pdf
5. Przedmiar.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty.pdfNastępna strona: Status prawny