Strona główna

lis 29, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka,  29  listopada 2018 r.

PO VII WB 262.32.2018

Rej. Zam. 27.2018

WYKONAWCY

        ZAPYTANIE  OFERTOWE

               Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego  do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy
ul. Kościuszki 19.

 I.          Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Prokuratury Okręgowej
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

II.       Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III.    Warunki wymagane od Wykonawców:

¾  ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

¾  do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

IV.         Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Obliczenie punktów:

Kryterium cena- waga 100%

                       C najn.

        Co =  ------------- x 100

                       C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of         -  cena badanej oferty.

V.           Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII.      Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można składać do godz. 12:00
w dniu 30 listopada 2018r. na adres email
bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem na nr 29 767 07 40.

VIII.   Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

IX.         Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00, 04 grudnia 2018 r.

¾       osobiście w Prokuraturze Okręgowej w   Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37 a (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,

¾       pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,

¾       faksem na nr 29 767 07 40.

X.           Termin realizacji zamówienia: do 11 grudnia 2018r.

XI.         Warunki płatności: do 14 dni od daty odbioru jakościowego doręczonego sprzętu.

XII.      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

  

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 

Dorota Łada

 

 Załącznik 1

Załacznik 2

 Następna strona: Status prawny