Strona główna

gru 3, 2018

Kategoria: Ogłoszenia

 PO VIIWB 233.14.2018

Informacja

o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

w  Prokuraturze Okręgowej  w Ostrołęce

  

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729),  Prokuratura Okręgowa  w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Zagospodarowanie zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej  w Ostrołęce odbywa się poprzez:

1.         nieodpłatne przekazanie innym  jednostkom,

2.         sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,

3.         zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2,

4.    likwidację poprzez utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odpłatnym nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty cenowe zawierające:

a)        dane oferenta - w przypadku osób fizycznych- nazwisko, imię ,dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby i telefon kontaktowy,

b)       wykaz składników majątku  ruchomego objętych  ofertą zakupu,

c)        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność  za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)        oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego i warunki jej zapłaty

Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej ze wskazanego wykazu.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 oraz §43  ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski, zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione  w § 39 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej     przypisanej w wykazie.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, osobiście w  Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka,  pok. 38 bądź drogą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl. do dnia 06 grudnia 2018 r. do godz. 1200

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności  ich złożenia.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6 w terminie do 05 grudnia 2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Sekretariatu Prokuratury Rejonowej w Pułtusku – 23 692 09 79.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 

 Następna strona: Status prawny