Strona główna

<< <  Strona 2 z 49  > >>

lut 16, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 4

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w dniu 15 lutego 2018r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku skierowano akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Ł...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 4

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w dniu 15 lutego 2018r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku skierowano akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Ł. [28l.], oskarżonemu o trzykrotne zgwałcenie małoletniej poniżej 15 roku życia. Jak ustalono do zdarzeń przestępczych dochodziło w okresie maja i czerwca 2017r. w małej miejscowości na terenie województwa podlaskiego. Oskarżony podstępem zwabiał małoletnią do budynku plebanii, zamykał drzwi na klucz, rozbierał ją i wykorzystywał seksualnie.

Oskarżony Marcin Ł. w okresie objętym zarzutami był wikariuszem w plebanii w miejscowości położonej w województwie podlaskim, prowadził katechezę w szkole podstawowej i gimnazjum.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata. 

lut 15, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.3.2018
Rej. zam. 3.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Sztokholmu dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego

 

PO VII WB 262.3.2018
Rej. zam. 3.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Sztokholmu dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego ogłoszonego w dniu 07.02.2018 r.,  prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę firmy

Sun & More Sp z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz w wyznaczonych kryteriach wyboru otrzymała:
     w kryterium cena 70,00   pkt
     w kryterium dodatkowe atrakcje 30 pkt
razem 100  pkt.
     Pozostali wykonawcy otrzymali:

Lp.
Nazwa i adres firmy
Punkty
razem
Kryterium I
Kryterium II
1
Biuro Podróży SOŚNINY
ul. Głowackiego 12,  07-410 Ostrołęka
92,64
62,64
30
2

New Challenge

ul. Rydlówka 5/107,  30-363 Kraków

82,64
52,64
30
3
Juventus Biuro Turystyki i Podróży

ul. Bartosza Głowackiego 24,
 07-410 Ostrołęka

97,20
67,20
30

 

 

 

 

 

 

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdf

lut 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4 .2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych prokuraturach rejonowych.

 

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4 .2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych prokuraturach rejonowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych prokuraturach rejonowych, zgodnej z poniższymi warunkami:

Lp
Jednostka

Miejsce świadczenia usługi

Parametry łącza

Inne wymagania

Downlink
Uplink
1
Prokuratura Okręgowa
w Ostrołęce
Ostrołęka,
ul. Kościuszki 19
minimum
30 Mbps
minimum
3Mbps

4 stałe adresy IP

po stronie abonenta

2
Prokuratura Rejonowa
w Ostrołęce
Ostrołęka,
ul. Rejtana 4
minimum
6Mbps
minimum
1Mbps

2 stałe adresy IP

po stronie abonenta

3
Prokuratura Rejonowa
w Przasnyszu
Przasnysz,
ul. Świerkowa 7
minimum
6Mbps
minimum
1 Mbps

2 stałe adresy IP

po stronie abonenta

4
Prokuratura Rejonowa
w Wyszkowie
Wyszków,
ul. 11 Listopada 2
minimum
6Mbps
minimum
1 Mbps

2 stałe adresy IP

po stronie abonenta

5
Prokuratura Rejonowa
w Ostrowi Mazowieckiej
Ostrów Mazowiecka,
ul. B. Prusa 2
minimum
6Mbps
minimum
1 Mbps

2 stałe adresy IP

po stronie abonenta

6
Prokuratura Rejonowa
w Pułtusku
Pułtusk,
ul. Daszyńskiego 6
minimum
6Mbps
minimum
1 Mbps

2 stałe adresy IP

po stronie abonenta

 

2. Nie dopuszcza się rozwiązań bezprzewodowych.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do instalacji, konfiguracji, monitorowania, naprawy i wymiany dostarczonych urządzeń.
4. Wykonawca zapewni stały nadzór nad siecią przez cały okres obowiązywania umowy – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5. Wykonawca zapewni serwis usługi pod numerem telefonicznym czynnym całą dobę obejmujący usuwanie nieprawidłowości pracy urządzeń, naprawę lub wymianę uszkodzonego sprzętu, wykrywanie sytuacji awaryjnych i prowadzenie działań naprawczych dla łączy dostępowych. Wymagany czas na usunięcie awarii ustala się na 24 godziny od momentu  zgłoszenia problemu.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:
- posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert: cena – waga 100%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium:
                  C najn.
        Co =  ------------- x 100
                    C of
gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

V. Wszelkie pytania należy kierować  pisemnie na nr fax. 29 767 07 40 lub pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl do godz. 09:00 w dniu 19 lutego 2018r.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej  bądź faksem.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 22.02.2018 r.w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a osobiście lub pocztą, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem /29/ 767 07 40.

VIII. Termin wykonania zamówienia: od 12.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

IX. Warunki płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury.

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

 

Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie i załączniki.pdf

lut 13, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

 

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa 1050 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 10 ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 5. Papier powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

liczba arkuszy w ryzie 500
kolor biały
gramatura 80±2 g/m2
grubość min. 103 μm
białość min. 161±2 CIE
gładkość 180±50 cm3/min

 

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert: 
    cena – waga  80 %

             C najn.
Co =  ------------- x 80
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji dostawy – waga 20%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V. Termin i miejsce składania ofert: do 16 lutego 2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem /29/ 767 07 40.

VI. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
       w Ostrołęce

       Dorota Łada

1. Formularz ofertowy.docx
2. Wzór umowy.docx

 

 

lut 9, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat prasowy 3

 

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu nadzoruje dochodzenie przeciwko Adrianowi M. podejrzanemu o to, że w okresie od maja 2016r. w dacie bliżej nieustalonej do 4 stycznia 2018r. w miejscu zamieszkania, tj. w miejscowości O. K. gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski znęcał się fizycznie i psychicznie...

 

Komunikat prasowy 3

 

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu nadzoruje dochodzenie przeciwko Adrianowi M. podejrzanemu o to, że w okresie od maja 2016r. w dacie bliżej nieustalonej do 4 stycznia 2018r. w miejscu zamieszkania, tj. w miejscowości O. K. gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką Bożeną M. w ten sposób, że będąc pod wpływem różnego rodzaju leków, jak również nie będąc pod ich wpływem, wszczynał z nią awantury domowe podczas których ubliżał jej słowami wulgarnymi uznanymi za obelżywe, pluł na nią, obnażał się przed nią, szarpał za ubranie, bił rękoma po twarzy, kopał w dolne partie ciała, popychał, dusił, groził jej użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, niszczył przedmioty codziennego użytku oraz utrudniał wykonywanie podstawowych prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. o czyn z art. 207§ 1k.k.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu Sąd Rejonowy w Przasnyszu postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018r. zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy.

<< <  Strona 2 z 49  > >>Następna strona: Status prawny