Strona główna

<< <  Strona 2 z 57  > >>

maj 10, 2018
Kategoria: Oferty pracy

KOMUNIKAT
KOMISJI KONKURSOWEJ

          Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listpada 2016r., poz. 1833) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego zostali zakwalifikowni:

KOMUNIKAT
KOMISJI KONKURSOWEJ

          Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listpada 2016r., poz. 1833) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego zostali zakwalifikowni:

 1. Gawkowska Milena
 2. Kulis Radosław
 3. Majk Justyna
 4. Martyna Jędrzej
 5. Modrzewska Joanna
 6. Piotrowska Sylwia
 7. Sajewski Michał
 8. Szymańska Magdalena
 9. Wójcik Sylwia
 10. Wybraniak Adrian
 11. Zakrzewski Bartłomiej


maj 10, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Joanna Agnieszka Sobieraj

 

 

Imię i nazwisko:

Joanna Agnieszka Sobieraj

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Zdzisław

Data i miejsce urodzenia:

01.04.1979r.; Aleksandrów Kujawski

Obywatelstwo:

Polska

Ostatni adres zamieszkania:

Aleksandrów Kujawski, ul. Kochanowskiego 42

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 180a kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 2 Ds. 399.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce

 

maj 9, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.15.2018
Rej. zam. 14.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

 

PO VII WB 262.15.2018
Rej. zam. 14.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.

część I: Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce.
część II: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.
część III: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz.
część IV: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu : powiat Maków Mazowiecki.
część V: Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
część VI: Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług dla poszczególnych części postępowania

Lp
Rodzaj usługi
Cz. I
Cz. II
Cz. III
Cz. IV
Cz. V
Cz. VI
1

Przygotowanie zwłok do transportu
- łączny koszt wniesienia i wyniesienia zwłok do/ z samochodu (należy uwzględnić koszt włożenia zwłok do worka, przeniesienia ich oraz wszelkie materiały i inne koszty nie wymienione a konieczne do prawidłowego wykonania usługi)- ryczałt za każde zlecenie

92
127
94
94
81
94
2

Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy

7407
22692
2975
2975
6989
7615
3

Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- ryczałt za każde zlecenie

24
51
1
1
4
5
4

Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-ryczałt

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni ryczałt za każde zlecenie

24
76
44
44
56
52

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

2. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:
przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,

 • dojazd na miejsce zdarzenia,
 • odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
 • włożenie zwłok do worka,
 • przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
 • włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
 • przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
 • zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
 • przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,
 • nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),
 • pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę,
 • zapewnienie  niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. 
 • zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 

7. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a)wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok (załącznik nr 2);
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:
            Cena - waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of -  cena badanej ofert 

Jakość- waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:
- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”
- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

Punkty będą przyznawane na zasadzie proporcjonalności. Oferta wykonawcy, który przedstawi  najkorzystniejsze rozwiązania, tzn. takie  które dają najlepsze możliwości komunikacji, współpracy i organizację zespołu  dla zamawiającego spośród zaproponowanych przez Wykonawców otrzymają najwyższą liczbę punktów.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 11 maja 2018r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 15 maja 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • faksem na nr 29 767 07 40.

X. Informację z otwarcia ofert przesyła się na wniosek wykonawcy.

XI. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (w części III, IV, VI) / od dnia 01.09.2018r. (w części I. II. V) do 31 sierpnia 2019 r.

XII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

     Dorota Łada 

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wykaz sprzętu.docx

Zaproszenie i załączniki.pdf

 

kwi 27, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 17

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi postępowanie przeciwko dwóm mieszkańcom Wyszkowa tj. Adamowi K. [43l.] oraz Rafałowi U. [38l.]...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 17

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie prowadzi postępowanie przeciwko dwóm mieszkańcom Wyszkowa tj. Adamowi K. [43l.] oraz Rafałowi U. [38l.], którym przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości środków psychotropowych i substancji odurzających w łącznej ilości ok. 3 kg. Wobec obu podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowani na okres 3 miesięcy, grozi im kara 10 lat pozbawienia wolności.

kwi 27, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce: Sergejus Torpaciovas

 

 

Imię i nazwisko:

Sergejus Torpaciovas

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Nikołaj

Data i miejsce urodzenia:

05 września 1971r.; Litwa

Obywatelstwo:

Litewskie

Ostatni adres zamieszkania:

(Litwa) Wilno, ul. Kalvariju 182/61

Zawód:

handlowiec

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 91 § 4 i § 1 kks i art. 63§6 i §2 kks i art. 54§ 2 i 1 kks w zw. z art. 7§1 kks

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

V Ds. 9.2016 Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

<< <  Strona 2 z 57  > >>Następna strona: Status prawny