Strona główna

<< <  Strona 2 z 60  > >>

lip 12, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 25

 

W maju 2017r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarżyła Alicję B. o przestępstwo dzieciobójstwa...

 

Komunikat Prasowy 25

 

W maju 2017r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce oskarżyła Alicję B. o przestępstwo dzieciobójstwa, które zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Za zarzucane przestępstwo Sąd Okręgowy w Ostrołęce wymierzył oskarżonej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.
W dniu 11 lipca 2018r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku na skutek apelacji Prokuratora uznającego karę za rażąco niską, zmienił zaskarżony wyrok i wymierzył oskarżonej karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny.

lip 10, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.20.2018
Rej. zam.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie. 

 

PO VII WB 262.20.2018
Rej. zam.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4 - „Opis techniczny robót remontowych wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie”.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest użycie produktów wskazanych w ww. opisie. Materiały porozbiórkowe stalowe należy przekazać do recyklingu, pozostałe do utylizacji lub na wysypisko odpadów.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:

  • do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  • do oferty należy dołączyć wykaz robót stanowiący załącznik nr 2 -  o  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlanych polegających na naprawie,  wykonaniu elewacji, naprawie bądź wykonaniu podestu tarasu,
  • kosztorys robót,
  • zapewnienie kierownika budowy (uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej we właściwej OIIB należy przedłożyć przed podpisaniem umowy).

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.
Dołączone do oferty dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

IV. Kryteria wyboru ofert:

cena – waga 70 %

           C najn.
Co =  ------------- x 70
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty

gwarancja – waga 30%

36 miesięcy - 0 pkt.
od 37 miesięcy do 40 miesięcy – 5 pkt.
od 41 miesięcy do 48 miesięcy – 15 pkt.
od 49 miesięcy - 30 pkt.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w dniu 12 lipca 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VII. Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się z miejscem wykonywania robót. Oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym –tel. 29 7670738 w dniach 10-13 lipca 2018 r. w godz. 8:00-15:00.

VIII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 16 lipca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.

IX. Termin wykonania: do 15 października 2018 roku

X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce
      Dorota Łada

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wykaz robót.docx
3. Wzór umowy.pdf
4. Opis techniczny.pdf
5. Przedmiar.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

cze 27, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy

 

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy

Bawi S.A. ul. Składowa 10, 15-399 Białystok,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:
w kryterium cena 90,00 pkt.
w kryterium termin dostawy 10 pkt.
łącznie przyznano 100,00 pkt.
          Pozostali Wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (firmy) Razem pkt
1 Mimar Maria Głębocka, ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka 93,72 pkt
2 Best Office, ul. Kopernika, 07-410 Ostrołęka 94,65 pkt
3 Jawix, ul. Kołobrzeska 4, 07-410 Ostrołęka 80,98 pkt
4 Kompania Biurowa, ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa 85,72 pkt

 

           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
         w Ostrołęce

 

cze 27, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Grzegorz Kucharek

 

 

Imię i nazwisko:

Grzegorz Kucharek

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Stanisław

Data i miejsce urodzenia:

14 lutego 1965r., Węgrów

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-319 Kiełczew, ul. Wiejska 34

Zawód:

operator ruchowo przewozowy kolei

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1a kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 2 Ds 76.2018 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

cze 22, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

 

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 990 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 10 ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 5. Papier powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

liczba arkuszy w ryzie 500
kolor biały
gramatura 80±2 g/m2
grubość min. 103 μm
białość min. 161±2 CIE
gładkość 180±50 cm3/min

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:
- do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany papier kserograficzny spełnia minimalne wymagania Zamawiającego (specyfikacja, wydruk ze stron producenta, skan opakowania itp.)

IV. Kryteria wyboru ofert:
 cena – waga  90 %

           C najn.
Co =  ------------- x 90
             C of
gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji dostawy– waga 10%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 5 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt
Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem /29/ 767 07 40.

VII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

Zaproszenie i załączniki.pdf

<< <  Strona 2 z 60  > >>Następna strona: Status prawny