Strona główna

<< <  Strona 2 z 63  > >>

sie 24, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.22.2018
Rej. zam. 21.2018

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 14.08.2018 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

 

PO VII WB 262.22.2018
Rej. zam. 21.2018

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 14.08.2018 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

która uzyskała łącznie 70,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

     Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdf

sie 24, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 33

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 20 sierpnia 2018 roku wszczęła śledztwo PR 1 Ds. 216.2016 w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 33

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 20 sierpnia 2018 roku wszczęła śledztwo PR 1 Ds. 216.2016 w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godzinie 17.00 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło, podczas którego kierujący pojazdem marki Ford Transit Wiesław K., w obszarze niezabudowanym nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosowując prędkości jazdy do warunków na drodze, podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego z przyczepą przewożącą bele i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki Mercedes Benz przewożącym piasek, w wyniku czego pasażerowie samochodu marki Ford Transit w osobie Ryszard S. i Ireneusz S. zmarli na miejscu zdarzenia, zaś pozostali pasażerowie Kamil K. i Wojciech K. oraz kierowca samochodu Ford Transit - Wiesław K. zostali przewiezieni z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitala specjalistycznego w Ostrołęce.

sie 17, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.22.2018

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII WB 262.22.2018

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający zgadza się, aby potencjalny wykonawca zaproponował obiekty sportowo-rekreacyjne w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu i powiecie przasnyskim, Pułtusku i Wyszkowie, które będą brane pod uwagę w kryteriach wyboru ofert.

Wyjaśnienie:
Tak.  W związku z powyższym  zmianie ulega treść zaproszenia do złożenia oferty w punkcie III dot. liczby obiektów, który  otrzymuje brzmienie: 
Liczba obiektów - waga 30%
Wykonawca udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu i powiecie przasnyskim, Pułtusku, Wyszkowie:
- w liczbie co najmniej 3 obiektów w każdej z lokalizacji  otrzyma 30 pkt,
- w liczbie co najmniej 2 obiektów w każdej z lokalizacji  otrzyma 10 pkt,
- w liczbie 1 obiekt w każdej z lokalizacji otrzyma 0 pkt.

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie punktu 3 Opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
„Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju w pełnym zakresie godzin ich otwarcia, chyba że grafik, regulamin wewnętrzny obiektu lub umowa współpracy między obiektem sportowo-rekreacyjnym a Wykonawcą stanowi inaczej”. Proponujemy powyższy zapis, ponieważ w niektórych obiektach basenowych prowadzone są zajęcia z pływania dla młodzieży szkolnej, przez co obiekty te nie zawsze są dostępne dla wszystkich Użytkowników Wykonawcy w pełnym zakresie czasu ich rzeczywistego otwarcia. Dodatkowo, niektóre podmioty prowadzą swoje zajęcia (np. aqua aerobik) wynajmując tor basenowy bądź wynajmując sale w obiektach oświaty, co oznacza, że świadczenie usług związane jest bezpośrednio z godzinami prowadzenia zajęć, a nie z godzinami otwarcia danego obiektu.

Wyjaśnienie:
Zamawiający modyfikuje zapis. Pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju w pełnym zakresie godzin ich otwarcia, chyba że grafik obiektu stanowi inaczej (np. w przypadku zajęć prywatnych, zajęć organizowanych dla szkół itp.). Użytkownicy kart z nielimitowanym dostępem mogą korzystać z ogólnodostępnych zajęć czy urządzeń w danym obiekcie bez konieczności stosowania przerw między aktywnościami. Czas trwania jednorazowego  pobytu w obiekcie dla użytkowników kart z dostępem co najmniej 8 razy w miesiącu i dostępem codziennym nie może być krótszy niż 45 minut.”

Pytanie 3:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie punktu 2a) Opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie na koniec zdania: chyba że grafik, regulamin wewnętrzny obiektu lub umowa współpracy między obiektem sportowo-rekreacyjnym a Wykonawcą stanowi inaczej”.

Wyjaśnienie:
Punkt 2 a) opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„co najmniej 8 razy w miesiącu, w godzinach otwarcia obiektu chyba, że grafik obiektu stanowi inaczej (np. w przypadku zajęć prywatnych, zajęć organizowanych dla szkół itp.), przy czym czas trwania jednorazowego (raz na dobę) pobytu nie może być krótszy niż 45 min.”

Pytanie 4:
Czy wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu?

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza weryfikację pełnoletniego użytkownika przy okazaniu karty sportowej i dowodu osobistego.

Pytanie 5:
Prosimy o potwierdzenie, iż ilekroć w zaproszeniu mowa jest „karcie/karnecie/abonamencie” należy pod tym pojęciem rozumieć każdą formę uzyskania przez użytkownika  dostępu do usług w obiekcie, nie tylko „fizyczną” kartę np. plastikową lub magnetyczną, ale również elektroniczną formę karty/karnetu/abonamentu. (…)Użytkownik ma dostęp do usług w obiekcie po rejestracji wejścia poprzez terminal (czytnik) biometryczny lub poprzez system sms przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą bezpłatnej automatycznej infolinii.

Wyjaśnienie:
Zamawiający w zaproszeniu nie posługuje się terminem „karta/karnet/abonament”, tylko „imienna karta sportowa”. Poprzez ten zwrot Zamawiający ma na myśli „fizyczną” kartę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania danych biometrycznych użytkowników w celu uzyskania przez nich dostępu do obiektu/zajęć oraz nie udostępni Wykonawcy ich numerów telefonów. Jedyne dane osobowe jakie Wykonawca uzyska w celu realizacji umowy zostały wskazane w §6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Wyjaśnienie treści.pdf

sie 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.22.2018
Rej. zam.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego, ich osób towarzyszących oraz dzieci poniżej 15 rż.

 

PO VII WB 262.22.2018
Rej. zam.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego, ich osób towarzyszących oraz dzieci poniżej 15 rż.

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.
I. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

II. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:
- lista obiektów dostępnych w ramach imiennych kart sportowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;

III. Kryteria wyboru ofert: 
Cena- waga 70%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                 
                   C najn.
        Co =  ------------- x 70
                    C of
gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

              Liczba obiektów - waga 30%
Wykonawca udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne na każdy rodzaj imiennej karty sportowej  w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie
w liczbie co najmniej 3 obiektów w każdym z miast  otrzyma 30 pkt,
w liczbie 2 obiektów w każdym z miast  otrzyma 15 pkt,
w liczbie 1 obiekt w każdym z miast  otrzyma  0 pkt,

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

IV. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem na nr 29 767 07 40 lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 17.08.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.prokuratura.ostroleka.pl

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź faksem.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 21.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną bpakula@prokuratuta.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.

VII. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

VIII. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

Załączniki.zip
Zaproszenie i załaczniki.pdf

 

sie 10, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 32

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Pułtusku wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 04 sierpnia 2018 roku w miejscowości W. nieumyślnego spowodowania śmierci Ireneusza W....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 32

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Pułtusku wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 04 sierpnia 2018 roku w miejscowości W. nieumyślnego spowodowania śmierci Ireneusza W., tj. o czyn z art. 155 k.k. Przedmiotowe postępowanie powierzono do dalszego prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku.
          Z dotychczas poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w dniu 04 sierpnia 2018 roku w miejscowości W. podczas prac polowych Marcin B. ujawnił w znacznym stopniu rozkładu zwłoki nieznanego mężczyzny. Zwłoki ubrane były w koszulkę z krótkim rękawem, spodnie, w bliskiej odległości od denata leżał but filcowy zapinany na suwak. Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów umożliwiających identyfikację osoby.
          W wyniku przesłuchania kierownika Ośrodka dla Bezdomnych […] w G. D. i okazaniu wymienionemu materiału poglądowego z oględzin miejsca ujawnienia zwłok ustalono, iż są to zwłoki Ireneusza W., którego zaginięcie zgłoszono w lipcu 2018 roku.
           W dniu 07 sierpnia 2018 roku przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku.

<< <  Strona 2 z 63  > >>Następna strona: Status prawny