Strona główna

<< <  Strona 2 z 67  > >>

lis 13, 2018
Kategoria: Ogłoszenia

PO VIIWB 233.7.2018

OGŁOSZENIE
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

 

PO VIIWB 233.7.2018

OGŁOSZENIE
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

Zagospodarowanie zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce odbywa się poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom,
2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,
3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2,
4. likwidację poprzez utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odpłatnym nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty cenowe zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych - nazwisko, imię ,dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby i telefon kontaktowy,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą zakupu,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność  za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego i warunki jej zapłaty

Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem
w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej ze wskazanego wykazu.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 oraz §43 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem
w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski, zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 39 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej przypisanej w wykazie.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 27 listopada 2018r. do godz. 1200 w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, pok. 36.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności  ich złożenia.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 w terminie do 26 listopada 2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela :
Mariusz Rosołowski tel. 29 767 07 34  oraz Marzena Komosińska  tel. 29 767 07 36

 

Uwaga:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpatrzenia oferty.
2. Administratorem danych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej  ostroleka.po.gov.pl w zakładce „Rodo”

 

 

Załączniki:
Oferta cenowa na zakup.docx
Wniosek o nieodpłatne przekazanie.docx
Załącznik nr 1 do ogłoszenia.docx

lis 8, 2018
Kategoria: Listy gończe

  

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Sargsyan Hovhannes

 

Imię i nazwisko:

Sargsyan Hovhannesi

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Slavik

Data i miejsce urodzenia:

10 sierpnia 1974r.; Artaszat

Obywatelstwo:

Armenia

Ostatni adres zamieszkania:

16-002 Dobrzyniewo Duże, Krynice 30

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawnaczynu:

art. 177 § 2 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

Ds. 256/01 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

lis 8, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.27.2018

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII WB 262.27.2018

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Pytanie 1:
pkt 2a) 30 kanałowy trakt zewnętrzny - czy ma być to łącze ISDN PRA 30B+D ?

Wyjaśnienie 1:
Tak.

 

Pytanie 2:
Czy centrala telefoniczna i aparaty systemowe mają być tego samego producenta?

Wyjaśnienie 2:
Centrala i telefony systemowe muszą być tego samego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane w kwestii poprawności działania.

 

Pytanie 3:
pkt 2d) możliwość integracji centrali z serwerem i modułami wyniesionymi poprzez VoIP, czy centrala ma mieć wyposażenie VoIP (jeżeli tak to jakie i ile) czy ma mieć możliwość rozbudowy do funkcjonalności VoIP?

Wyjaśnienie 3:
Centrala nie musi mieć wyposażenia VoIP, jednak musi mieć możliwość przyszłościowej rozbudowy o funkcjonalność VoIP.

 

Pytanie 4:
W Zał. 2 do zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający pisze, że Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić „okablowanie niezbędne do podłączenia centrali telefonicznej”. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje inne miejsce instalacji nowej centrali telefonicznej niż dotychczas używanej?

Wyjaśnienie 4:
Zamawiający nie przewiduje instalacji nowej centrali w innym miejscu niż dotychczas używane. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić okablowanie niezbędne do podłączenia centrali telefonicznej, jeżeli zaoferowana centrala będzie wymagała zmiany istniejącego okablowania.

 

Pytanie 5:
W Zał. 2 do Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający pisze, iż dostarczona centrala PABX „powinna umożliwiać używanie posiadanych przez Zamawiającego telefonów stacjonarnych”. Wykonawca prosi o podanie modeli i typów aparatów posiadanych przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie 5:
Zamawiający posiada 2 telefony systemowe, pozostałe są telefonami analogowymi.
Castel CTL677        Panasonic KX-TS2300PDW
Castel CTL899        Panasonic KX-TS2305PDW
Doro 509C        Panasonic KX-TS2308PDW
FlexiCom 120S        Panasonic KX-TS5000PDW
FlexiCom 280S        Panasonic KX-TS500PD
Panasonic KX-T2315PD    Panasonic KX-TS500PDW
Panasonic KXT2342        Panasonic KX-TS520PD
Panasonic KX-TG2511PD    Panasonic KX-TS5PD-W
Panasonic KX-TGD310PD    Panasonic KX-TGI611PD

 

Pytanie 6:
W Zał. 2 do Zaproszenia do złożenia oferty pkt 2c Zamawiający pisze o możliwości „usieciowania centrali do systemu serwera telekomunikacyjnego”. Wykonawca zwraca się
z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli i o jaką funkcjonalność, usługę centrali Wykonawca ma dostarczyć. O jakim serwerze telekomunikacyjnym Zamawiający pisze
i jakie medium będzie wykorzystane do sieciowania?

Wyjaśnienie 6:
Zamawiający wymaga aby w przyszłości centrala dawała możliwość połączenia za pomocą funkcjonalności VoIP z centrala w innej lokalizacji  tworząc sieć wewnętrzną. Centrala telefoniczna musi posiadać funkcjonalność serwera.

 

Pytanie  7:          
W Zał. 2 do Zaproszenia do złożenia oferty pkt 2d Zamawiający pisze, że dostarczona centrala ma mieć „możliwość integracji z serwerem i modułami wyniesionymi poprzez VoIP”. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż  Zamawiający zapewni ze swojej strony niezbędne urządzenia oraz możliwość podłączenie się do nich w celu rozprowadzenia sygnału z karty IP centrali oraz że jego sieć spełniała wymogi dla VoIP z zachowaniem prioryteryzacji ruchu dla głosu.

Wyjaśnienie 7:
Centrala stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia ma obsługiwać w najbliższym czasie wyłącznie połączenia analogowe, a w przyszłości będzie mogła być obsługiwana
w funkcjonalności VoIP.

 

Pytanie 8:
W Zał. 2 do Zaproszenia do złożenia oferty pkt 2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał „konfigurację programowania centrali według wskazań prokuratury”. Wykonawca chcąc oszacować koszt instalacji i uruchomienia centrali zwraca się z pytaniem, czy prace te określone jako „wskazania prokuratury” znacząco odbiegają od standardowego uruchomienia centrali tzn. wykreowaniu i uruchomienia abonentów i ich podziału na grupy, zaprogramowaniu aparatów systemowych czy przetestowaniu poprawności działania centrali?

Wyjaśnienie 8:
Wskazania prokuratury będą obejmowały typowe czynności związane z uruchomieniem centrali.

 

Pytanie 9:
W związku z przesunięciem terminu składania ofert do 13.11.2018 godz. 9:00 Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy termin uruchomienia usługi zostanie również przesunięty - jeżeli tak to do kiedy?

Wyjaśnienie 9:
Obecna umowa na dzierżawę centrali kończy się z dniem 30 listopada 2018r., dlatego też wskazany termin uruchomienia centrali pozostaje niezmieniony. W przypadku decyzji zmieniającej termin instalacji urządzenia Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 

Pytanie 10:
Czy Zamawiający potwierdza, że  w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Wyjaśnienie 10:
Zamawiający potwierdza, że część komparycyjna umowy będzie obejmować wszystkie dane Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej.

 

Pytanie 11:
Wobec treści postanowień  § 3 ust. 3 Umowy – Wykonawca zwraca się   o doprecyzowanie, poprzez dookreślenie, że Wykonawca odpowiada za  szkody,  chyba, że zostały spowodowane działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Wyjaśnienie 11:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu. W związku z powyższym § 3 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim lub ich mieniu w trakcie realizacji zamówienia jak i o okresie udzielonej gwarancji. W przypadku wystąpienia takiej szkody będzie zobowiązany do jej pełnego naprawienia chyba, że zostały spowodowane działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.” 

 

Pytanie 12:
W związku z treścią  § 5 ust. 3  umowy  Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne potrącenie  kar umownych poprzedzone  zostanie postępowaniem, które potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy. Jednocześnie, Wykonawca podnosi, że utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar. Jednocześnie wskazać należy, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk. Naliczenie  i potrącenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania  mającego na celu ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nałożenie kar umownych i potrącenie będzie poprzedzone stosownym postępowaniem ?

Wyjaśnienie 12:
Naliczenie kar umownych odbywać się będzie po wystąpieniu przesłanek określonych w § 5 ust. 3  umowy bez dodatkowych postępowań wyjaśniających.

 

Pytanie 13:
Modyfikacja treści  postanowień § 5 ust. 6 umowy poprzez wskazanie, że w przypadku dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy  całkowitej wartości umowy.

Wyjaśnienie 13:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

Pytanie 14:
Jeżeli serwis centrali ma być świadczony przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami z pkt. 5 zał. Nr 2, to proszę o dodanie w formularzu ofertowym opłaty miesięcznej za serwis, a jeżeli nie będzie to możliwe to proszę o modyfikację SOPZ przez usunięcie zapisów odnośnie pkt. 5 w załączniku nr 2 gdyż zdaniem Wykonawcy jest to usługa dodatkowo płatna i nie jest świadczona w ramach udzielanej gwarancji. Dodatkowo proszę o potwierdzenie czy serwis ma być zapewniony na taki okres jak gwarancja producenta np. na 24 m-ce?

Wyjaśnienie 14:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza ofertowego czy usunięcie zapisów pkt. 5 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez okres trwania gwarancji centrali dokonywał przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta oraz służył pomocą  techniczną. Wykonawca  przy kalkulacji ceny oferty winien uwzględnić wszystkie elementy kosztotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 15:
Wnoszę o przedłużenie terminu składania ofert do 20.11.2018. Jest to niezbędne w celu przygotowania i złożenia oferty. 

Wyjaśnienie 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 20.11.2018 r.

 

          W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14 listopada 2018r. do godz. 10:00.
          Powyższe wyjaśnienia i doprecyzowania są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

     Dorota Łada

Wyjaśnienia.pdf

 

lis 6, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.24.2018
Rej. zam.28.2018

 

           W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy

 

PO VII WB 262.24.2018
Rej. zam.28.2018

 

           W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy

Best Office, ul. Kopernika, 07-410 Ostrołęka

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:
w kryterium cena 90,00 pkt.
w kryterium termin dostawy 10 pkt.
łącznie przyznano 100,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

     Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdf

lis 5, 2018
Kategoria: Listy gończe

 

 Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Jacek Pniewski

 

 

Imię i nazwisko:

Jacek Pniewski

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Jan

Data i miejsce urodzenia:

28 kwietnia 1980, Rypin

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

brak danych

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawnaczynu:

art. 209 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1 Ds. 865.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

<< <  Strona 2 z 67  > >>Następna strona: Status prawny