Strona główna

<< <  Strona 63 z 67  > >>

gru 14, 2012
Kategoria: Listy gończe

 

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Jacek Sebastian Nowak

 

 

Imię i nazwisko:

Jacek Sebastian Nowak

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Bolesław

Data i miejsce urodzenia:

22.04. 1972r.

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

ul. Chopina 39c m 3, Zabrze

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1 kk.

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1 Ds. 1235/09  Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce

 

lis 28, 2012
Kategoria: Ogłoszenia

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie?
Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia

 

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie?
Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia

 

konferencja Prokuratora Generalnego
pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenia Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Krajowego Centrum Kompetencji, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz przedstawicieli nauki i prokuratorów

transmisja debaty będzie pod adresem:
www.lex.pl/przemoc-w-rodzinie

Prokuratura Generalna, 4 grudnia 2012 r.
Warszawa, ul. Barska 28/30, s. 122 a, godz. 10.00 – 16.00

 

lis 8, 2012
Kategoria: Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 305 § 4 kpk, zawiadamia, że:
1. Prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds. 68/12 w sprawie wprowadzenia w błąd podmiotów gospodarczych przez Aleksandro SemiGałkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” z siedzibą ul. Gałaja 22/3,16-400 Suwałki polegającego na tym, że wzywał on podmioty gospodarcze do uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej w kwocie 110 zł, informując jednocześnie, że opłata warunkuje wpis w systemie informatycznym w centralnej bazie danych z prośbą o uregulowanie płatności za wpis w nieprzekraczalnym  terminie do ...  Postępowanie obejmuje działanie na szkodę podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

ZAWIADOMIENIE
 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 305 § 4 kpk, zawiadamia, że:
1. Prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds. 68/12 w sprawie wprowadzenia w błąd podmiotów gospodarczych przez Aleksandro SemiGałkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” z siedzibą ul. Gałaja 22/3,16-400 Suwałki polegającego na tym, że wzywał on podmioty gospodarcze do uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej w kwocie 110 zł, informując jednocześnie, że opłata warunkuje wpis w systemie informatycznym w centralnej bazie danych z prośbą o uregulowanie płatności za wpis w nieprzekraczalnym  terminie do ...  Postępowanie obejmuje działanie na szkodę podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie całej Polski.
2. Wszystkie podmioty gospodarcze, które do chwili obecnej złożyły zawiadomienia o przestępstwie uznane zostały za pokrzywdzonych (art. 49 § 1 kpk)
3. Bardziej szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl.
 
POUCZENIE
o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 § 1 kpk). Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § 1 kpk). Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art. 177 § 1a kpk). Pokrzywdzonego, który nie może się stawić na wezwanie do stawiennictwa z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 § 2 kpk).

1. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do:
- zawiadomienia prokuratora lub Policji o przestępstwie ściganym z urzędu popełnionym na jego szkodę (art. 304 § 1 kpk);
- złożenia zażalenia do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożył zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli w ciągu 6 tygodni nie został powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 3 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- powiadomienia o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 305 § 4 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- ustanowienia pełnomocnika (art. 87 § 1 kpk). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że warunki materialne nie pozwalają mu na poniesienie kosztów związanych z pełnomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, może złożyć do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu (art. 88 § 1 kpk);
- składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (art. 315 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
-wzięcia udziału w czynności, o której dokonanie wnosił (art. 315 § 2 kpk) oraz w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia (art. 317 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk), z tym że w tym ostatnim wypadku prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w czynności ze względu na ważny interes śledztwa lub dochodzenia (art. 317 § 2 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- uczestniczenia w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- zwrócenia się w toku śledztwa lub dochodzenia do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 kpk, art. 325a § 2 kpk); 
- doręczenia postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych albo instytucji specjalistycznej oraz wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych i zapoznania się z opinią złożoną na piśmie (art. 318 kpk);
- zastrzeżenia danych dotyczących miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu w wypadku uzasadnionej obawy użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec pokrzywdzonego występującego w charakterze świadka lub osoby dla niego najbliższej w związku z jego czynnościami. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany  przez niego adres (art. 191 § 3 kpk);
- zgłoszenia zarzutów co do treści protokołu dokumentującego czynność  procesową w której uczestniczył  (art. 150 § 2 kpk);
- za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze przeglądania akt postępowania przygotowawczego i sporządzenia z nich odpisów i kserokopii oraz wystąpienia o wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii (art. 156 § 5 kpk). Prowadzący postępowanie nie może odmówić pokrzywdzonemu sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której pokrzywdzony uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niego lub sporządzonego z jego udziałem (art. 157 § 3 kpk);
- przeglądania akt sprawy w wypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia oraz postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- otrzymania na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwiękowego lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynności procesowej (art. 147 § 4 kpk);
- złożenia zażalenia na odmowę udostępnienia akt (art. 159 kpk), na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia oraz postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk), na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające jego prawa (art. 302 § 2 kpk), na postanowienie co do dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa lub dochodzenia (art. 323 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- złożenia wniosku o wyłączenie sędziego (prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze, oskarżyciela publicznego) jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 42 § 1 kpk w zw. z art. 41 § 1 kpk oraz art. 47 kpk);
- niezwłocznego powiadomienia przez sąd lub prokuratora o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, nieprzedłużeniu tymczasowego aresztowania lub o zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy, chyba że pokrzywdzony oświadczy że rezygnuje z takiego uprawnienia (art. 253 § 3 kpk); 
- złożenia wniosku albo wyrażenia zgody na złożony wniosek podejrzanego o skierowanie sprawy przez prokuratora do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między nim a podejrzanym (art. 23a § 1 kpk);
- wniesienia do sądu aktu oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Termin do wniesienia aktu oskarżenia wynosi miesiąc od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata; jeżeli pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, akt oskarżenia może sporządzić także radca prawny (art. 55 § 1 i 2 kpk);
- wystąpienia z powództwem cywilnym w toku postępowania przygotowawczego oraz żądania zabezpieczenia tego powództwa. Na postanowienie prokuratora co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu (art. 69 § 2 i 3 kpk). W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego, w którym zgłoszone było powództwo cywilne, pokrzywdzony, w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia, może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art. 69 § 4 kpk). Jeżeli pokrzywdzony w terminie tym żądania nie zgłosi, zabezpieczenie upada, a wniesiony poprzednio pozew nie wywołuje skutków prawnych;
- złożenia  - po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego – oświadczenia, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 i 54 kpk) lub powoda cywilnego (art. 62 kpk). Pokrzywdzony, jako oskarżyciel posiłkowy ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, , powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, lub w przypadkach wymienionych w art. 88 ust 2i 3 kpk, radcę prawnego;
- złożenia do sądu – aż czasu zakończenia przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej - wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części wobec sprawcy przestępstwa spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwa przeciwko środowisku, mieniu i obrotowi gospodarczemu. Zamiast tego obowiązku sąd w razie skazania sprawcy przestępstwa może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 i 2 kk);
- złożenia do sądu wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w trybie i na zasadach określonych ustawą z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169 poz. 1415 z dn. 6 września 2005 r.).  

2. Pokrzywdzony obowiązany jest:
- jako świadek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1 kpk). Na świadka -  pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10.000 złotych, a ponadto może on zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony (art. 285 § 1 i 2 kpk);
- w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać od pokrzywdzonego odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu; za jego zgodą biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby (art. 192a § 1 i 2 kpk);
- poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego (art. 192 § 1 kpk). W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego pokrzywdzonego, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd (prokurator) może zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić (art. 192 § 2 kpk). W pozostałych przypadkach świadka – pokrzywdzonego można poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu jedynie za jego zgodą (art. 192 § 4 kpk).
- wskazać – jeżeli przebywa za granicą – adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli tego adresu nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 kpk);
- podać organowi prowadzącemu postępowanie swój nowy adres w wypadku zmiany miejsc zamieszkania lub nie przebywania pod wskazanym przez siebie wcześniej adresem; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod wcześniej wskazany adres uważa się za doręczone (art. 139 § 1 kpk).    


 

pa 18, 2012
Kategoria: Ogłoszenia

 

Międzynarodowy dzień mediacji

http://www.debata.lex.pl/mediacje

Zachęcamy do obejrzenia  transmisji z debaty, która odbędzie się w dniu 18 października br., a także do odwiedzenia strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawierającej informacje na temat instytucji mediacji oraz wykaz osób uprawnionych do jej przeprowadzania.

Informacje te są dostępne w zakładce mediacje.

 

 

Międzynarodowy dzień mediacji

http://www.debata.lex.pl/mediacje

Zachęcamy do obejrzenia  transmisji z debaty, która odbędzie się w dniu 18 października br., a także do odwiedzenia strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawierającej informacje na temat instytucji mediacji oraz wykaz osób uprawnionych do jej przeprowadzania.

Informacje te są dostępne w zakładce mediacje.

pa 5, 2012
Kategoria: Ogłoszenia


PROKURATURA  OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
WYDZIAŁ V ŚLEDCZY
07-410 Ostrołęka, ul.  Kościuszki 19,  tel.  29 767-07-00, 29 767-07-40


 

ZAWIADOMIENIE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 305 § 4 kpk, zawiadamia, że:
1. Prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds. 56/12 w sprawie wprowadzenia w błąd podmiotów gospodarczych przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego sp. z o.o. Warszawa, ul. Czerniakowska 71 polegającego na tym, że wzywała ona podmioty gospodarcze do uiszczenia opłaty aktywacyjnej w kwocie 200 zł, 250 zł lub 300 zł informując jednocześnie, że nie wniesienie opłaty spowoduje brak dostępu do elektronicznego odpisu KRS oraz brak możliwości pobierania elektronicznej wersji odpisu. Postępowanie obejmuje działanie na szkodę podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie całej Polski.
2. Wszystkie podmioty gospodarcze, które do chwili obecnej złożyły zawiadomienia o przestępstwie uznane zostały za pokrzywdzonych (art. 49 § 1 kpk).
3. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prosi pokrzywdzonych, którzy dotychczas nie złożyli zawiadomienia o przestępstwie, o składanie zawiadomień do najbliższej miejscowo jednostki Policji.

 


PROKURATURA  OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
WYDZIAŁ V ŚLEDCZY
07-410 Ostrołęka, ul.  Kościuszki 19,  tel.  29 767-07-00, 29 767-07-40

 

ZAWIADOMIENIE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 305 § 4 kpk, zawiadamia, że:
1. Prowadzi śledztwo sygn. akt V Ds. 56/12 w sprawie wprowadzenia w błąd podmiotów gospodarczych przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego sp. z o.o. Warszawa, ul. Czerniakowska 71 polegającego na tym, że wzywała ona podmioty gospodarcze do uiszczenia opłaty aktywacyjnej w kwocie 200 zł, 250 zł lub 300 zł informując jednocześnie, że nie wniesienie opłaty spowoduje brak dostępu do elektronicznego odpisu KRS oraz brak możliwości pobierania elektronicznej wersji odpisu. Postępowanie obejmuje działanie na szkodę podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie całej Polski.
2. Wszystkie podmioty gospodarcze, które do chwili obecnej złożyły zawiadomienia o przestępstwie uznane zostały za pokrzywdzonych (art. 49 § 1 kpk).
3. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prosi pokrzywdzonych, którzy dotychczas nie złożyli zawiadomienia o przestępstwie, o składanie zawiadomień do najbliższej miejscowo jednostki Policji.

 

POUCZENIE
o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 § 1 kpk). Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § 1 kpk). Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art. 177 § 1a kpk). Pokrzywdzonego, który nie może się stawić na wezwanie do stawiennictwa z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 § 2 kpk).

1. Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do:
- zawiadomienia prokuratora lub Policji o przestępstwie ściganym z urzędu popełnionym na jego szkodę (art. 304 § 1 kpk);
- złożenia zażalenia do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożył zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli w ciągu 6 tygodni nie został powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 3 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- powiadomienia o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 305 § 4 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- ustanowienia pełnomocnika (art. 87 § 1 kpk). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że warunki materialne nie pozwalają mu na poniesienie kosztów związanych z pełnomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, może złożyć do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu (art. 88 § 1 kpk);
- składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (art. 315 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
-wzięcia udziału w czynności, o której dokonanie wnosił (art. 315 § 2 kpk) oraz w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia (art. 317 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk), z tym że w tym ostatnim wypadku prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w czynności ze względu na ważny interes śledztwa lub dochodzenia (art. 317 § 2 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- uczestniczenia w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- zwrócenia się w toku śledztwa lub dochodzenia do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 kpk, art. 325a § 2 kpk); 
- doręczenia postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych albo instytucji specjalistycznej oraz wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych i zapoznania się z opinią złożoną na piśmie (art. 318 kpk);
- zastrzeżenia danych dotyczących miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu w wypadku uzasadnionej obawy użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec pokrzywdzonego występującego w charakterze świadka lub osoby dla niego najbliższej w związku z jego czynnościami. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany  przez niego adres (art. 191 § 3 kpk);
- zgłoszenia zarzutów co do treści protokołu dokumentującego czynność  procesową w której uczestniczył  (art. 150 § 2 kpk);
- za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze przeglądania akt postępowania przygotowawczego i sporządzenia z nich odpisów i kserokopii oraz wystąpienia o wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii (art. 156 § 5 kpk). Prowadzący postępowanie nie może odmówić pokrzywdzonemu sporządzenia odpisu protokołu czynności, w której pokrzywdzony uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niego lub sporządzonego z jego udziałem (art. 157 § 3 kpk);
- przeglądania akt sprawy w wypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia oraz postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- otrzymania na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwiękowego lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynności procesowej (art. 147 § 4 kpk);
- złożenia zażalenia na odmowę udostępnienia akt (art. 159 kpk), na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia oraz postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk), na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające jego prawa (art. 302 § 2 kpk), na postanowienie co do dowodów rzeczowych w razie umorzenia śledztwa lub dochodzenia (art. 323 § 1 kpk, art. 325a § 2 kpk);
- złożenia wniosku o wyłączenie sędziego (prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze, oskarżyciela publicznego) jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 42 § 1 kpk w zw. z art. 41 § 1 kpk oraz art. 47 kpk);
- niezwłocznego powiadomienia przez sąd lub prokuratora o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, nieprzedłużeniu tymczasowego aresztowania lub o zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy, chyba że pokrzywdzony oświadczy że rezygnuje z takiego uprawnienia (art. 253 § 3 kpk); 
- złożenia wniosku albo wyrażenia zgody na złożony wniosek podejrzanego o skierowanie sprawy przez prokuratora do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między nim a podejrzanym (art. 23a § 1 kpk);
- wniesienia do sądu aktu oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Termin do wniesienia aktu oskarżenia wynosi miesiąc od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata; jeżeli pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, akt oskarżenia może sporządzić także radca prawny (art. 55 § 1 i 2 kpk);
- wystąpienia z powództwem cywilnym w toku postępowania przygotowawczego oraz żądania zabezpieczenia tego powództwa. Na postanowienie prokuratora co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu (art. 69 § 2 i 3 kpk). W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego, w którym zgłoszone było powództwo cywilne, pokrzywdzony, w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia, może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art. 69 § 4 kpk). Jeżeli pokrzywdzony w terminie tym żądania nie zgłosi, zabezpieczenie upada, a wniesiony poprzednio pozew nie wywołuje skutków prawnych;
- złożenia  - po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego – oświadczenia, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 i 54 kpk) lub powoda cywilnego (art. 62 kpk). Pokrzywdzony, jako oskarżyciel posiłkowy ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, , powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, lub w przypadkach wymienionych w art. 88 ust 2i 3 kpk, radcę prawnego;
- złożenia do sądu – aż czasu zakończenia przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej - wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części wobec sprawcy przestępstwa spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwa przeciwko środowisku, mieniu i obrotowi gospodarczemu. Zamiast tego obowiązku sąd w razie skazania sprawcy przestępstwa może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę (art. 46 § 1 i 2 kk);
- złożenia do sądu wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w trybie i na zasadach określonych ustawą z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169 poz. 1415 z dn. 6 września 2005 r.).  

2. Pokrzywdzony obowiązany jest:
- jako świadek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1 kpk). Na świadka -  pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10.000 złotych, a ponadto może on zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony (art. 285 § 1 i 2 kpk);
- w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać od pokrzywdzonego odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu; za jego zgodą biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby (art. 192a § 1 i 2 kpk);
- poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego (art. 192 § 1 kpk). W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu psychicznego pokrzywdzonego, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd (prokurator) może zarządzić jego przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić (art. 192 § 2 kpk). W pozostałych przypadkach świadka – pokrzywdzonego można poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psychologicznemu jedynie za jego zgodą (art. 192 § 4 kpk).
- wskazać – jeżeli przebywa za granicą – adresata dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju albo, jeżeli tego adresu nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 kpk);
- podać organowi prowadzącemu postępowanie swój nowy adres w wypadku zmiany miejsc zamieszkania lub nie przebywania pod wskazanym przez siebie wcześniej adresem; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod wcześniej wskazany adres uważa się za doręczone (art. 139 § 1 kpk).    

<< <  Strona 63 z 67  > >>Następna strona: Status prawny