Gdzie szukać pomocy?

 

     Ośrodki Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej- ich misją jest wspieranie ludzi, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Ośrodki pomagają potrzebującym w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach Zapobiegają także trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

ul.  J.Hallera 12

07-410 Ostrołęka

tel.: 029 7644130

fax.: 029 7643628

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

ul. Szpitalna 2

07-410 Ostrołęka

tel. 029 7646233

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

ul. św. Kostki 5

06 - 300 Przasnysz

Tel.: 029 752 25 14 wew. 118

Fax.: 029 752 22 70

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Wyszkowie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

07 - 200 Wyszków

Tel.: 029 742 50 52

Fax.: 029 742 50 52

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Pułtusku

ul. Daszyńskiego 19

06 - 100 Pułtusk

Tel.: 023 692 54 83

Fax.: 023 692 00 99

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Warchalskiego 3

07 - 300 Ostrów Mazowiecka

Tel.: 029 745 29 61

Fax.: 029 745 29 61

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

ul. Rynek 1

06 - 200 Maków Mazowiecki

Tel.: 029 717 25 62

Fax.: 029 717 26 71

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrołęce

ul. Mazowiecka 2

07-400 Ostrołęka

Tel.: 029 764-41-30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie

ul .3 Maja 16

07-200 Wyszków

tel. (029) 7424097

fax. (029) 7424902

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

pl. Wolności 60

07-430 Myszyniec

tel. (029) 7721398

fax. (029) 7721398

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach

ul .Ogrodowa 7

06-330 Chorzele

tel. (029) 7515471

fax. (029) 7515471

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu

ul .Rynek 39

06-212 Krasnosielc

tel. (029) 7175072

 

Ośrodki leczenia uzależnień:

MEDICUS - Poradnia Leczenia Uzależnień w Ostrołęce

ul. Gorbatowa 7B/27

07-400 Ostrołęka

Tel.: 029 764 67 74

 

Ośrodek Rehabilitacji MONAR w Ostrołęce

ul. Inwalidów Wojennych 21

07-400 Ostrołęka

Tel. 029 764 39 70

Fax 029 764 39 70

 

     Ośrodki Interwencji Kryzysowej - ich misją jest podejmowanie różnych form pomocy w stosunku do osób (rodzin) będących w sytuacjach problemowych lub kryzysowych. W OIK można otrzymać pomoc o charakterze terapeutycznym, informacyjno-edukacyjnym, konsultacyjnym lub poprzez interwencję w środowisku.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

ul. Kościuszki 24/26

07-410 Ostrołęka

tel: 0-29 767-61-94

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

telefon  (  48 22) 55 17 700

fax.  (  48 22) 827 64 53

Strona internetowa: www.rpo.gov.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Śniadeckich 10

00-656 Warszawa

telefon: 0 22 696 55 45

fax: 0 22 629 60 79

Strona internetowa: www.brpd.gov.pl

 

      Fundacja Dzieci Niczyje jej celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom.

Strona internetowa: www.fdn.pl

 

      Fundacja La Strada- jej celem jest kierowanie ofiar do organizacji pomocowych, informowanie kobiet i dziewcząt o potencjalnych zagrożeniach związanych z handlem ludźmi. Polska fundacja jest częścią składową międzynarodowej sieci: La Strada Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej działającą w dziewięciu krajach, które współpracują ze sobą dzieląc się doświadczeniami i wykorzystując swoje metody i techniki pracy. Współpracują również przy konkretnych przypadkach powrotu i reintegracji ofiar handlu kobietami.

Strona internetowa: www.strada.org.pl

 

     Fundacja Itaka – jej celem jest poszukiwanie ludzi zaginionych oraz niesienie wszelkiej pomocy ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem.

Strona internetowa: www.zaginieni.pl

 

     Wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom udzielają Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

ul. Budowlana 1

08 - 110 Siedlce

telefon: 500 566 881

e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

ul. Narutowicza 2B

08 - 200 Łosice

telefon: 500 566 924

e-mail: losice.oppp@caritas.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

ul. Wojska Polskiego 16

08 - 440 Pilawa

telefon: 500 566 876

e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

Strona internetowa: www.siedlce.caritas.pl

 

Bezpłatna pomoc obejmuje:

 • pomoc prawną
 • pomoc tłumacza w celu uzyskania pomocy prawnej
 • pomoc psychologiczną/psychiatryczną
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
 • udzielenie schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • w szczególnych przypadkach osobie pokrzywdzonej przydzielany jest opiekun-wolontariusz

 

Trybunał Europejski

Wnoszenie pism procesowych

Pisma procesowe i inne dokumenty powinny być wnoszone przez strony na adres pocztowy TS w Luksemburgu

Sekretariat Trybunału Sprawiedliwości

Wspólnot Europejskich

Bd Konrad Adenauer

L-2925 Luxembourg

Muszą one być przedłożone w taki sposób, aby możliwe było ich elektroniczne przetwarzanie przez Trybunał, a zwłaszcza skanowanie dokumentów i stosowanie techniki rozpoznawania pisma. Odpis podpisanego oryginału pisma procesowego może być przesłany do sekretariatu TS faksem lub pocztą elektroniczną.

Schemat budowy pisma wszczynającego postępowanie (skargi)

Zgodnie z art. 38 § 1 regulaminu TS skarga powinna zawierać:

a) nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę skarżącego;

b) oznaczenie strony, przeciwko której wnoszona jest skarga;

c) przedmiot sporu oraz zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów;

d) żądania skarżącego;

e) w stosownym przypadku, wnioski dowodowe.

Ogólny opis niezbędnych elementów skargi precyzowany jest we wskazówkach TS, zgodnie z którymi pismo procesowe powinno zawierać:

a) wskazanie rodzaju sporu poprzez określenie rodzaju wnioskowanego orzeczenia (np. skarga o stwierdzenie nieważności, wniosek o zastosowanie środka tymczasowego itd.);

b) przedstawienie stanu faktycznego - należy zwrócić uwagę, by ze skargi w sposób jasny i zrozumiały wynikał związek pomiędzy przytoczonymi w skardze elementami faktycznymi i prawnymi sporu;

c) przedstawienie przedmiotu sporu oraz wszystkich zarzutów, na których została oparta skarga - przedstawienie to musi być wystarczająco jasne, dokładne i spójne, tak aby strona pozwana mogła przygotować odpowiedź na pozew, a Trybunał mógł dokonać oceny prawnej sporu; należy pamiętać, iż zgodnie z art. 42 § 2 regulaminu TS w fazie ustnej postępowania nie można zgłaszać nowych żądań lub zarzutów, gdyż zostaną one pominięte (chyba że zarzuty zostaną uznane za rozwinięcie zarzutów przedstawionych w pismach procesowych lub ich podstawą są okoliczności, które zostały ujawnione dopiero w toku postępowania), tak więc obowiązuje tutaj swoista prekluzja dowodowa;

d) przedstawienie argumentów na poparcie każdego zarzutu (wraz z odesłaniem do odpowiednich przepisów lub do odpowiedniego orzecznictwa Trybunału);

e) przedstawienie żądań strony jako podsumowanie powołanych zarzutów i przytoczonych na ich poparcie argumentów.

Najważniejszym elementem skargi jest przedstawienie żądania. Powinno ono zostać sformułowane w taki sposób, aby odpowiadało sentencji orzeczenia, jakiej domaga się strona skarżąca. Żądanie powinno zostać przedstawione w sposób jednoznaczny, tak aby granice skargi zostały jasno określone. Sądy wspólnotowe nie mogą orzekać  ultra petita i zasadniczo nie jest dopuszczalna modyfikacja żądania w toku postępowania. Skarżący nie może uczynić tego nawet wówczas, gdy w toku postępowania wyjdą na jaw nowe okoliczności, które pozwalałyby na podniesienie nowych zarzutów. Niemniej skarżący - i to zarówno na etapie procedury pisemnej, jak i ustnej - może "doprecyzować żądanie" lub ograniczyć jego zakres (np. przy skardze o stwierdzenie nieważności). Oczywiście skarżący może cofnąć skargę aż do wydania wyroku.

Na pierwszej stronie pisma procesowego muszą się znajdować następujące informacje:

a) tytuł pisma procesowego (skarga, odwołanie, odpowiedź na skargę, odpowiedź na odwołanie, replika, duplika, wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, interwencja, uwagi w przedmiocie interwencji, zarzut niedopuszczalności skargi itd.);

b) numer sprawy (C-/; T-/; F-/), jeżeli został on już podany przez sekretariat;

c) oznaczenie strony skarżącej i pozwanej, a w odwołaniach - wskazanie zaskarżonego orzeczenia i stron przed SPI;

d) oznaczenie strony, w imieniu której pismo procesowe jest wnoszone wraz z danymi pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego wnoszącego pismo;

Główne elementy pisma procesowego

Każda wniesiona do TS skarga powinna zawierać zarzuty skarżącego, poparte argumentami, składającymi się na uzasadnienie faktyczne i prawne skargi, oraz precyzować (z reguły na końcu pisma) żądania skarżącego.

W odpowiedzi na skargę pozwany przytacza argumenty w celu odrzucenia bądź oddalenia skargi i precyzuje (również na końcu pisma) swoje żądania.

Zamiast odpowiedzi na skargę pozwany może również zgłosić w odrębnym piśmie zarzut niedopuszczalności skargi (zarzut formalny), wyszczególniając w swoim wniosku, obok żądania odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej, argumenty przemawiające za jej odrzuceniem (uzasadnienie faktyczne i prawne wniosku).

Odpowiedź skarżącego na wniosek o odrzucenie skargi zawiera, obok żądania odrzucenia wniosku, argumenty przemawiające za odrzuceniem wniosku (uzasadnienie faktyczne i prawne).

 

Infolinie i telefony zaufania:

801 199 990 - Antynarkotykowy telefon zaufania

800 120 289 – Infolinia Stowarzyszenia KARAN

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania

800 120 148 – Zatrzymać Przemoc

22 988 – Młodzieżowy Telefon Zaufania

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

22 654 40 41 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka

 

 


Poprzednia strona: Naprawienie szkody
Następna strona: Kim jest świadek?