Naprawienie szkody


Pokrzywdzony może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie szkody w całości albo w części  (ustnie do protokołu lub na piśmie) w razie skazania za przestępstwo (art. 49a kpk, art. 46§1 kk);

- spowodowania śmierci,

- ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

- naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia,

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstwo przeciwko środowisku,

- przestępstwo przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu.

Złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o naprawienie szkody na podstawie art.46§1 kk nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu procesu cywilnego o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ofiara przestępstwa może wystąpić z wnioskiem o przyznanie kompensaty do kwoty 12.000 zł, pokrywającej:

- utracone zarobki lub inne środki utrzymania,

- koszty leczenia,

- koszty pogrzebu

Tekst ustawy z dnia 07 lipca 2005 r.

o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

oraz formularz wniosku o przyznanie kompensaty dostępne są pod adresem:

http://www.ms.gov.pl/prawa_ofiary/kompensata.shtml

 

 


 Poprzednia strona: Obowiązki i uprawnienia
Następna strona: Gdzie szukać pomocy?