Oferty pracy

sie 24, 2017
Kategoria: Oferty pracy

 

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ
W OKRĘGU OSTROŁĘCKIM

 

    

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ
W OKRĘGU OSTROŁĘCKIM

 

1. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej wpływające do Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce przekazywane są  Naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego.

2. Do zgłoszenia kandydat załącza określone w ustawie Prawo o prokuraturze dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej  oraz wykazy akt spraw lub wykazy aktów o których mowa w art. 83 § 1  ustawy Prawo o prokuraturze, a ponadto może dołączyć także inne dokumenty popierające jego kandydaturę i wskazać okoliczności, które jego zdaniem powinny być uwzględnione przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej. Na zasadzie dobrowolności może  również załączyć wypełniony kwestionariusz, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej „Procedury”.

3. Po upływie terminu do zgłoszenia wniosków Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego stwierdza kompletność dokumentów wymaganych zgodnie z art. 77 i terminowość ich złożenia o którym mowa w art. 81 § 2 oraz dokonuje oceny wypełnienia przez kandydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora, o których mowa w art. 75 § 1 pkt 3-8 ustawy a następnie  przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu informację w tym przedmiocie oraz ewentualnie projekt zawiadomienia o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

4. W wypadku niespełnienia przez kandydata warunków,  o których mowa w ustępie poprzedzającym, Prokurator Okręgowy zawiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia, podając przyczynę. Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, może w terminie 7 dni złożyć pisemne zastrzeżenie do Prokuratora Krajowego. Zastrzeżenie nieuwzględnione Prokurator Krajowy przedstawia je wraz ze zgłoszeniem Prokuratorowi Generalnemu do rozstrzygnięcia.

5. W wypadku potwierdzenia spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia oraz spełniania  przez kandydata warunków  ustawowych do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego żąda nadesłania akt osobowych kandydata i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekt zarządzenia o przeprowadzeniu  oceny kwalifikacyjnej, wyznaczeniu wizytatora i terminie jej dokonania.

6. Wizytator wyznaczony zarządzeniem Prokuratora Okręgowego składa oświadczenie o braku okoliczności wskazanych w art. 84 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze a następnie zwraca się do kierownika odpowiedniej prokuratury,  sądu lub innej instytucji będącej w posiadaniu akt spraw i innych materiałów, niezbędnych do dokonania oceny, o ich nadesłanie oraz może z urzędu wystąpić do właściwego podmiotu o przedstawienie sygnatur  i akt spraw niewskazanych przez kandydata.

7. Wizytator sporządza ocenę kwalifikacyjną kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej stosownie do wymogów określonych w ustawie i w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1216) w terminie 2 miesięcy  od daty wydania zarządzenia, o którym mowa w punkcie 6 i przedstawia ją Prokuratorowi Okręgowemu. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek wizytatora, termin dokonania oceny może być przedłużony na dalszy czas oznaczony.

8. Prokurator Okręgowy, po złożeniu oceny przez wizytatora, przedstawia zgłoszenie kandydata wraz z oceną kwalifikacyjną Kolegium Prokuratury Okręgowej. W posiedzeniu Kolegium powinien uczestniczyć wizytator dokonujący oceny.

9. Prokurator Okręgowy drogą służbową przedstawia Prokuratorowi Krajowemu kandydatury pozytywnie zaopiniowane przez  Kolegium Prokuratury Okręgowej wraz z opinią kolegium i oceną kwalifikacji sporządzoną przez wizytatora.

 

Kwestionariusz kandydata na stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej.docxPoprzednia strona: Wydawanie dokumentów
Następna strona: Zamówienia publiczne