Kim jest pokrzywdzony?

 

Pokrzywdzony - to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo (art. 49 § 1 kpk).

Ofiara - osoba fizyczna (lub jej następcy prawni), która na skutek przestępstwa umyślnego, popełnionego z użyciem przemocy, poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 (ciężkie uszkodzenie ciała) i art. 157 § 1 kodeksu karnego (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni).

 

Wzór ogłoszenia.pdf

 

Wykaz organizacji pozarządowych oferujących możliwość udzielenia bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Poprzednia strona: Listy gończe
Następna strona: Obowiązki i uprawnienia