Pozakarna działalność prokuratury

 

Prokuratura zajmuje się nie tylko ściganiem przestępstw, ale również sprawami pozakarnymi, w których obecność prokuratora jest równie ważna dla strzeżenia praworządności.

Do działalności pozakarnej można tu zaliczyć wytaczanie powództw w sprawach cywilnych, składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach administracyjnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych. Prokurator może uczestniczyć w sprawach wówczas, gdy wymaga tego ochrona interesu społecznego, praw obywateli lub, gdy strona nie jest w stanie chronić swoich praw.

Pozakarne działania prokuratur okręgu ostrołęckiego koncentrują się głównie na sprawach cywilnych i administracyjnych.

W roku 2016 zarejestrowano 473 sprawy cywilne. Dotyczyły one głównie ubezwłasnowolnienia, demoralizacji małoletnich, pozbawienia władzy rodzicielskiej. 

Działalność prokuratury z zakresu prawa administracyjnego w porównaniu ze sprawami cywilnymi jest znacznie mniejsza. W ubiegłym roku zarejestrowano łącznie w Prokuraturach Rejonowych i Prokuraturze Okręgowej  215 sprawy. Dotyczyły one m.in. oceny prawnej legalności wydawanych decyzji.

W 2016 roku zarejestrowano 100 sprawy dotyczące udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem rodzinnym przeciwko nieletnim.

Ponadto prokuratura współdziała z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa. Do naszych zadań należy również opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.


Poprzednia strona: Konto Sum Depozytowych
Następna strona: Wydawanie dokumentów