Ogłoszenia

Strona 1 z 58  > >>

lis 13, 2018
Kategoria: Ogłoszenia

PO VIIWB 233.7.2018

OGŁOSZENIE
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

 

PO VIIWB 233.7.2018

OGŁOSZENIE
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

Zagospodarowanie zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce odbywa się poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom,
2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,
3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2,
4. likwidację poprzez utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odpłatnym nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty cenowe zawierające:

a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych - nazwisko, imię ,dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby i telefon kontaktowy,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą zakupu,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność  za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego i warunki jej zapłaty

Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem
w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej ze wskazanego wykazu.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 oraz §43 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem
w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski, zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w § 39 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej przypisanej w wykazie.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 27 listopada 2018r. do godz. 1200 w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, pok. 36.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności  ich złożenia.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 w terminie do 26 listopada 2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela :
Mariusz Rosołowski tel. 29 767 07 34  oraz Marzena Komosińska  tel. 29 767 07 36

 

Uwaga:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpatrzenia oferty.
2. Administratorem danych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej  ostroleka.po.gov.pl w zakładce „Rodo”

 

 

Załączniki:
Oferta cenowa na zakup.docx
Wniosek o nieodpłatne przekazanie.docx
Załącznik nr 1 do ogłoszenia.docx

Strona 1 z 58  > >>


Poprzednia strona: Zamówienia publiczne
Następna strona: Oświadczenia majątkowe