Zamówienia publiczne

 

Strona 1 z 53  > >>

lut 21, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4.2018

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych prokuraturach rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII WB 262.4.2018
Rej. zam.4.2018

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych prokuraturach rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy oferta musi być złożona na wszystkie 6 lokalizacji? Czy istnieje możliwość składania ofert na poszczególne lokalizacje?

Wyjaśnienie 1: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby parametry łącza /podane w poniższej tabeli/ dla wszystkich lokalizacji były podane jako prędkość maksymalna, zamiast prędkości minimalnej dla downlink (download) i uplink (upload)? 

Wyjaśnienie 2:
Zamawiający nie odpuszcza zmiany w tym zakresie.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby obecny Wykonawca złożył ofertę na dotychczasowych parametrach łączy w przypadku braku możliwości technicznych na uruchomienie łączy z parametrami określonymi w tabeli z pytania 2?

Wyjaśnienie 3:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest uzyskanie ofert uwzględniających parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę miesięcznego abonamentu zamiast rozbijania go na 2 pozycje tj.:
- Abonament za miesiąc kwiecień (od 12 do 30 kwietnia 2018)
- Miesięczny abonament

Wyjaśnienie 4:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 01.03.2018 r. ze względu na proces sprawdzania warunków technicznych i przygotowania oferty cenowej.

Wyjaśnienie 5:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania.

Pytanie 6:
Czy umowa na powyższe usługi zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli na wzorze Wykonawcy to prośba o jej przesłanie na min. 4 dni robocze przed terminem składania ofert. 

Wyjaśnienie 6:
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty opublikowanym w dniu 14 lutego 2018r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 7:
W treści § 6 ust. 4 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącania naliczanych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nieograniczone jednostronne prawo naliczenia i potrącania kar umownych przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. W związku z powyższym,  zwracamy się  o potwierdzenie, że  Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikowanie zapisów Umowy i dodanie w §6  ust.4  Umowy zapisu: „Zapłata kar umownych następuje po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego wysokość  naliczonej kary umownej”?

Wyjaśnienie 7:
Zamawiający określa w § 6 przyczyny naliczenia kar umownych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem kar umownych, o których mowa w art. 6 ust. 1 umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ich wystąpieniu i o wysokości kar umownych, dając Wykonawcy możliwość ustosunkowania się do wniosków w wyznaczonym terminie. Powyższe postępowanie będzie poprzedzało realizację zapisów § 6 ust. 4. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia § 6 ust. , który otrzymuje brzmienie: „Naliczone przez Zamawiającego kary umowne będą potrącane z faktur wystawianych przez Wykonawcę, po wcześniejszym przekazaniu informacji o stwierdzonych powodach naliczenia kary umownej i ich wysokości. Wykonawca zobowiązuje się do wyrażenia stanowiska w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej.”

Pytanie 8:
Czy możliwym jest uzupełnienie treści  postanowień § 6 Umowy o zapis, zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1  Umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 Umowy, a łączna suma kar umownych naliczonych w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu.”? Z punktu widzenia Wykonawcy wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne rozeznanie i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy. 
W sytuacji, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20% wartości Umowy brutto,  zasadnym będzie wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej. Zwrócić należy uwagę, że Zamawiający zastrzega również w umowie mimo naliczenia kar, jednocześnie prawo odstąpienia od umowy. Tego rodzaju postanowienie może zostać uznane za naruszające zasadę współżycia społecznego wynikającą z art. 5 KC. Kary powinny bowiem służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym rangą przewinienia obciążeniem dla wykonawcy.

Wyjaśnienie 8:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie.

Pytanie 9:
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści postanowień § 6 ust.5 Umowy poprzez wskazanie, że w przypadku dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy  całkowitej wartości umowy? Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania umożliwia Wykonawcy  oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy.

Wyjaśnienie 9:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 10:
Zgodnie z treścią postanowień § 9 ust. 1 Umowy Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez podawania przyczyny za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Wykonawca zwraca uwagę, że  umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony i wynika to z treści postanowień § 3 Umowy. Istotnym jest co wynika z treści  art. 3531 k.c.), że umowy zawarte na czas określony charakteryzuje brak  możliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie ww. zapisu poprzez enumeratywne wskazanie powodów wypowiedzenia lub o usunięcie ww. zapisu.

Wyjaśnienie 10:
Zapis we wzorze umowy dot. jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia nie sprzeciwia się właściwości nawiązywanego stosunku prawnego ani zasadom współżycia społecznego. Jest to uprawnienie przyznane obydwu stronom.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 01.03.2018r do godz. 9:00.

          Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

 

Wyjaśnienie.pdf

Strona 1 z 53  > >>


Poprzednia strona: Oferty pracy
Następna strona: Ogłoszenia