Zamówienia publiczne

 

Strona 1 z 70  > >>

maj 19, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.17.2018
Rej. zam. 16.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

 

PO VII WB 262.17.2018
Rej. zam. 16.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz poza jej obszarem.

część I:  Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce.
część V:  Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
część VI: Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług dla poszczególnych części postępowania

Lp
Rodzaj usługi
Cz. I
Cz. V
Cz. VI
1

Przygotowanie zwłok do transportu
- łączny koszt wniesienia i wyniesienia zwłok do/ z samochodu (należy uwzględnić  koszt włożenia zwłok do worka, przeniesienia ich oraz wszelkie materiały i inne koszty nie wymienione a konieczne do prawidłowego wykonania usługi)- ryczałt za każde zlecenie transportu

92
81
94
2

Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy

7407
6989
7615
3

Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)

24
4
5
4

Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-ryczałt

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)

24
56
52

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

2. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

 • przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,
 • dojazd na miejsce zdarzenia,
 • odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
 • włożenie zwłok do worka,
 • przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
 • włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
 • przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
 • zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
 • przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,
 • nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),
 • pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w odległości od Prokuratury Rejonowej na rzecz której usługa będzie wykonywana w maksymalnej odległości do 50 km.
 • zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu.
 • zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok.

7. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.
Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia,
w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok oraz dokumenty właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające przechowywanie zwłok we wskazanej lokalizacji (załącznik nr 2);

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

           Cena - waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                   C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej ofert

           Jakość - waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:

- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”
- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

Punkty będą przyznawane na zasadzie proporcjonalności. Oferta wykonawcy, który przedstawi  najkorzystniejsze rozwiązania, tzn. takie  które dają najlepsze możliwości komunikacji, współpracy i organizację zespołu  dla zamawiającego spośród zaproponowanych przez Wykonawców  otrzymają najwyższą liczbę punktów.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 21 maja 2018r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 23 maja 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • faksem na nr 29 767 07 40.

X. Informację z otwarcia ofert przesyła się na wniosek wykonawcy.

XI. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (w części VI) / od dnia 01.09.2018r. (w części I, V) do 31 sierpnia 2019 r.

XII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wykaz sprzętu.docx
3. Wzór umowy.docx

Zaproszenie i załączniki.pdf

Strona 1 z 70  > >>


Poprzednia strona: Oferty pracy
Następna strona: Ogłoszenia