Zamówienia publiczne

 

Strona 1 z 91  > >>

lis 20, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

 Ostrołęka, 20 listopada 2018 r.

PO VII WB 262.29.2018

Rej. zam.25.2018

                                                    WYKONAWCY                                                       

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

Ostrołęka, 20 listopada 2018 r.

 PO VII WB 262.29.2018

Rej. zam.25.2018

                                                    WYKONAWCY                                                       

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

II.            Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.            Kryteria wyboru ofert:

 cena – waga  80 %

 

           C najn.

Co =  ------------- x 80

             C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          - cena badanej oferty.

 

    termin realizacji dostawy– waga 20%

następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt

od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt

od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

 

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

 

IV.            Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V.            Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 do dnia 23.11.2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a, nr fax 29 767 07 40, email: bpakula@prokuratura.ostroleka.pl

VI.            Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VII.            Termin realizacji: do 31 grudnia 2019 r.

VIII.            Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

Dorota Łada

 

Zaproszenie 

Formularz

Wzór umowy

 

Strona 1 z 91  > >>


Poprzednia strona: Oferty pracy
Następna strona: Ogłoszenia